မၢတ်ႉၶျ်

(လုၵ်ႉတီး မၢၶျ်ႉ ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)


လိူၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈ
ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ မၢတ်ႉၶျ် ဢေႇပရႄႇ
မေႇ ၸုၼ်ႇ ၸူႇလၢႆႇ ဢေႃးၵၢတ်ႉ
သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ

မၢတ်ႉၶျ် ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈသၢမ် တီႈ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း Gregorian လႄႈ Julian ယဝ်ႉ။

ဝၼ်းပွႆး မႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် ႑ ဝၼ်း မႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် ႒ ဝၼ်း မႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် ႓ ဝၼ်း မႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် ႘ ဝၼ်း မႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် ႑႕ ဝၼ်း မႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် ႒႐ ဝၼ်း မႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် ႒႑ ဝၼ်း မႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် ႒႒ ဝၼ်း မႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် ႒႓ ဝၼ်း မႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် ႒႔ ဝၼ်း မႄးထတ်း

  • ဝၼ်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ - World Tuberculosis Day
  • ဝၼ်းလွင်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၵူႊမိူင်းမိူင်း ပုၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၶွင်ႈမၢပ်ႇ ၸိူဝ်းလႆႈထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵုင်ႇမုၼ်ၵူၼ်း လႄႈ ၺႃးလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ

မၢတ်ႉၶျ် ႒႕ ဝၼ်း မႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် ႒႗ ဝၼ်း မႄးထတ်း

ဝၼ်းသုၵ်း ဝူင်ႈထီႉသၢမ် မႄးထတ်း

ငဝ်ႈ မႄးထတ်း

ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ
ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ