ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇၶႃႈ Saosukham !

Saimawnkham (talk) 07:30, 12 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2018 (UTC)

Community Insights Surveyထတ်း

RMaung (WMF) 14:33, 6 သႅပ်ႇ​ထႅမ်ႇပႃႇ 2019 (UTC)

Reminder: Community Insights Surveyထတ်း

RMaung (WMF) 15:09, 20 သႅပ်ႇ​ထႅမ်ႇပႃႇ 2019 (UTC)

Reminder: Community Insights Surveyထတ်း

RMaung (WMF) 19:01, 3 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 2019 (UTC)