ၽူႈၼၢမ်း သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၽူႈၼၢမ်း သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆႉ ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်း သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၶႃႈဢေႃႈ။

ၽူႈၼၢမ်း သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
ၽူႈတိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း
ဢူးတီႇၶုၼ်မျၢတ်ႈ

 တႄႇမိူဝ်ႈ - 2018 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 1
ပိူင် H.E.
ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
ၽူႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈပၼ် သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
ၽူႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇ သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
တၢင်းႁိုင် 30 လိူၼ်
လၵ်းမိူင်း လၵ်းမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ၽွတ်ႈႁႅၼ်း 2011
ၵေႃႉႁၢပ်ႇၵၢၼ် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢူးၶိၼ်ႇဢွင်ႇမျိၼ်ႉ
ၽူႈၵႅမ် ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.pyidaungsu.hluttaw.mm

လွင်ႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇ

မႄးထတ်း

ၽွင်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈသေ ဢွၼ်ၵၼ်လိူၵ်ႈ ၽူႈၼၢမ်း လႄႈ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ဢႃႇယုၸူဝ်ႈၶၢဝ်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်းတႄႇသေ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းႁိုင် ၃၀ လိူၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၼၢမ်း သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်းၶဝ်ၼႆ့ လႆႈႁၢပ်ႇပႃးၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွင်း ၽူႈၼၢမ်း လႄႈ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ။ ဢၼ်တႃႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၼၢမ်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်းၶဝ် လႆႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွင်း ၽူႈၼၢမ်း သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ၽူႈၼၢမ်း သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆ့ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ တွၼ်ႈတႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပုၼ်ၽွၼ်းယဝ်ႉၼႆၸိုင် ဢၼ်ပဵၼ် ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း ၼႆႉ လႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွင်း ၽူႈၼၢမ်းၵႂႃႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယဝ်ႉ။[1]

သဵၼ်ႈမၢႆ ၽူႈၼၢမ်း သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

မႄးထတ်း
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိုဝ်ႈ
(ၵိူတ်ႇ-သဵင်ႈၵၢမ်ႇ)
ဢႃႇယုၶၢဝ်းႁိုင် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း သၽႃး Chamber
တႄႇ သုတ်း ဝၼ်း
1   ဢူးၶိၼ်ႇဢွင်ႇမျိၼ်ႉ
(1945-)
2011 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 31 2013 ၵျူႇလၢႆႇ 1 882 USDP ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
2   ဢူးသူၺ်ႇမၢၼ်း
(1947-)
2013 ၵျူႇလၢႆႇ 1 2016 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 29 973 USDP သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း
3   မၢၼ်းဝိၼ်းၶႅင်ႇတၢၼ်း
(1952-)
2016 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 8 2018 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 1 905 NLD ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
2   ဢူးတီႇၶုၼ်မျၢတ်ႈ
(1950-)
2018 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 1 တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ 2174 တူဝ်သုၼ်ႇလဵဝ် သၽႃးၵူၼ်းမိူင်းၽိုၼ်ဢိင်

မႄးထတ်း
  1. Constitution of the Republic of the Union of Myanmar. Ministry of Information (2008). Retrieved on 9 July 2015