သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း

ၵၼ်ပွင်ႈလိၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈ သၽႃး ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ လၵ်းမိူင်း ၂၀၀၈ ယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ သၽႃး ပီ ၁၉၄၇ သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (၁၉၄၇)။ တွၼ်ႈတႃႇ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၁၉၇၄ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း (၁၉၇၄)

သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် လၵ်းမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ (၂၀၀၈) တွၼ်ႈ ၄၄၃ လႄႈ ယွၼ်ႉလႆႈဢၢပ်ႈၼွပ်ႇ ဝႆႉပၼ် သုၼ်ႇႁဵတ်းလႄႈ ပုၼ်ႈၽွင်း ဢိင်လူၺ်ႈ ၾိင်ႈမိူင်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း တွၼ်ႈ ၃၂ သေ ၼႅင်ႇငၢၼ်ႇတေႃႇဢေးၶျၢၼ်းတႃႇယႃႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးၶွင်ႇၸီႇ ၸင်ႇလႆႈႁွင်ႉဢဝ်မႃး မိူဝ်ႈ ပီ ၂၀၁၂ လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၃၁ ၼၼ်ႉသေ[1]ၸင်ႇလႆႈ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းမႃး ၸွမ်းၼင်ႇ လၵ်းမိူင်း တွၼ်ႈ ၁၀၉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ [2]

House of Representatives
သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း
Pyithu Hluttaw
သၽႃး ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်
upright=yes
မဵဝ်းမၼ်း
မဵဝ်းမၼ်း
သၽႃးၽၢႆႇတႂ်ႈ
ႁင်း သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
သၢႆပိုၼ်း
တႄႇတင်ႈ 31 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2011 (2011-01-31)
ႁူဝ်ၼႃႈ
ဢူးတီႇၶုၼ်မျၢတ်ႈ၊ USDP
ၸဵမ်မိူဝ်ႈ
၂၀၁၆ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ၁
ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
ဢူးထုၼ်းထုၼ်းႁဵင်ႇ၊ NLD
ၸဵမ်မိူဝ်ႈ
၂၀၁၆ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ၁
လၵ်းမိူင်း
ႁူဝ်ၼပ်ႉတႅၼ်းၽွင်း တႅၼ်းၽွင်းပႃႇလီႇမၢၼ်ႇ ၄၄၀ ၵေႃႉ
သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း (၂၀၁၅)
ၸုမ်းပၢႆးၵၢၼ်မိူင်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း

     NLD (၂၅၅)
     USDP (၃၀)
     ANP (၁၂)
     SNLD (၁၂)
     PONO (၃)
     TNP (၃)
     LNDP (၂)
     ZCD (၂)
     KSDP (၁)
     KDUP (၁)
     WDP (၁)
     တူဝ်သုၼ်ႇလဵဝ် (၁)
     ဢွင်ႈပဝ်ႇ (၇)

     တပ်ႉမတေႃႇ (၁၁၀)
ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ
သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လိုၼ်းသုတ်း
၂၀၁၅ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ ၈
ၶေႃႈၶၼ်ပၢၵ်ႇ
ပြည်သူ့အသံ လွှတ်တော် အသံ၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒ လွှတ်တော်ဆန္ဒ၊ ပြည်သူတို့၏မျှော်လင့်ချက် လွှတ်တော်က ဖော်ဆောင်ရွက်
တီႈဢုပ်ႇၵုမ်
Hluttaw Complex, Naypyidaw.jpg
သၽႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ
www.pyithuhluttaw.gov.mm

ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ ပဵၼ် ဢူးထေးဢူးသေ မၼ်းလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇပႆႇထိုင် လွင်ႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸူး ၽူႈၼၢမ်းၵေႃႉထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽူႈၼၢမ်းလႄႈ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ် ဢူးတီႇၶုၼ်မျၢတ်ႈ လႄႈ ဢူးထုၼ်းထုၼ်းႁဵင်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


ပိူင်ၽွတ်ႈႁႅၼ်းထတ်း

ႁူဝ်ၼပ်ႉ တႅၼ်းၽွၼ်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ တီႈၼမ်သုတ်း ၸၢင်ႈဢဝ်တီႈမၼ်း ၄၄၀ သေၵေႃႈ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းလႆႈသေ ၼႂ်းၵႃႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼၼ်ႉ ပိုၼ်ႉထၢၼ် ၶဵတ်ႇၵၢင်ၸႂ် တႅၼ်းၽွင်း ၃၃၀ ၵေႃႉလႄႈ တႅၼ်းၽွင်း တပ်ႉမတ​ေႃႇ ၁၁၀ ၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ [3]

တႅၼ်းၽွင်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်းထတ်း

သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း (၂၀၁၀)
ပႃႇတီႇ ဢွင်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်း ပႄႉ/သုမ်း ဢွင်ႈတီႈ % သဵင် % သဵင် +/−
  USDP ၂၅၉ ၅၈.၈၆ ၅၆.၇၆ ၁၁,၈၅၈,၁၂၅
  SNDP ၁၈ ၄.၀၉ ၂.၄၄ ၅၀၈,၇၈၀
  တစည ၁၂ ၂.၇၃ ၁၉.၄၄ ၄,၀၆၀,၈၀၂
  RNDP ၂.၀၅ ၂.၈၇ ၅၉၉,၀၀၈
  NDF ၁.၈၂ ၇.၁၀ ၁,၄၈၃,၃၂၉
  AMRDP ၀.၆၈ ၀.၈၀ ၁၆၇,၉၂၈
  PNO ၀.၆၈
  CNP ၀.၄၅ ၀.၁၇ ၃၆,၀၉၈
  CPP ၀.၄၅ ၀.၃၆ ၇၆,၄၆၃
  PSDP ၀.၄၅ ၀.၃၉ ၈၂,၀၃၈
  WDP ၀.၄၅ ၀.၁၃ ၂၇,၅၄၆
  တၢင်ႇၸိူဝ်း ၁၀ ၂.၂၉ ၉.၅၄ ၁,၉၉၂,၅၉၀
  တပ်ႉမတေႃႇ ၁၁၀  ၁၁၀ ၂၅.၀၀ - -
ႁူမ်ႈ ၄၄၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၂၀,၈၉၂,၇၀၇ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၂၀၁၂
ပႃႇတီႇ ဢွင်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်း ပႄႉ/သုမ်း ဢွင်ႈတီႈ % သဵင် % သဵင် +/−
  USDP ၂၁၂  ၄၇ ၄၈.၁၈
  NLD ၃၇  ၃၇ ၈.၄၁
  SNDP ၁၈ ၄.၀၉
  တစည ၁၂ ၂.၇၃
  RNDP ၂.၀၅
  NDF ၁.၈၂
  AMRDP ၀.၆၈
  PNO ၀.၆၈
  CNP ၀.၄၅
  CPP ၀.၄၅
  PSDP ၀.၄၅
  WDP ၀.၄၅
  တၢင်ႇၸိူဝ်း ၁၀ ၂.၂၈
  တပ်ႉမတေႃႇ ၁၁၀ ၂၅.၀၀ - -
  ဢွင်ႈပဝ်ႇ ၁၀  ၁၀ ၂.၂၈
ႁူမ်ႈ ၄၄၀ ၁၀၀ ၁၀၀


ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၂၀၁၅
ပႃႇတီႇ ဢွင်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်း ပႄႉ/သုမ်း ဢွင်ႈတီႈ % သဵင် % သဵင် +/−
  NLD ၂၅၅  ၂၁၈ ၅၇.၉၅
  USDP ၃၀  ၁၈၂ ၆.၈၂
  ANP ၁၂   ၂.၇၃
  SNLD ၁၂  ၁၂ ၂.၇၃
  PNO   ၀.၆၈
  TNP   ၀.၆၈
  LNDP   ၀.၄၅
  ZCD   ၀.၄၅
  KSDP   ၀.၂၃
  KDUP   ၀.၂၃
  WDP   ၀.၂၃
  တူဝ်သုၼ်ႇလဵဝ်   ၀.၂၃
  ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းဢမ်ႇပဵၼ်ႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႃႈလိၼ် ဢမ်ႇၼိမ်ၵတ်းယဵၼ်[5] ၁.၅၉
  တပ်ႉမတေႃႇ ၁၁၀   ၂၅.၀၀
ႁူမ်ႈ ၄၄၀ ၁၀၀ ၁၀၀

ပဵၼ် ၽွၼ်းလႆႈ ဢၼ်လႆႈဝႆႉ တေႃႇထိုင် ပီ၂၀၁၅ လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ ၂၀ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[6][7]

ဢွင်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸႄႈတိူင်းထတ်း

ပႃႇတီႇ ၸႄႈတိူင်း ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ဢွင်ႈတီႈတင်းသဵင်ႈ
ဢေႇယႃႇဝတီႇ ပႃႇၵိူဝ် မၵူၺ်း တႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈၵႅင်း တၼိၼ်းတႃႇယီႇ တႃႈၵုင်ႈ ၶျၢင်း ၶၢင် ယၢင်းလႅင် ယၢင်းၽိူၵ်ႇ မွၼ်း ရၶႅင်ႇ တႆး1 ၼေႇပျီႇတေႃႇ
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ၂၀ ၂၁ ၁၈ ၂၅ ၃၁ ၃၁ ၁၄ ၂၃ ၂၂၁
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် - - - - - ၃၇
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် - - - - - - - - - - - - ၁၇ - ၁၈
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ - - - - - - - - ၁၂
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု - - - - - - - - - - - - - -
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီ - - - - - - - - - - - - - -
မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီ - - - - - - - - - - - - - -
ပအိုဝ်း အမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ် - - - - - - - - - - - - - -
ချင်းအမျိုးသားပါတီ - - - - - - - - - - - - - -
ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ - - - - - - - - - - - - - -
ဖလုံ-စဝေါ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ - - - - - - - - - - - - - -
ဝ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ - - - - - - - - - - - - - -
စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီပါတီ ကချင်ပြည်နယ် - - - - - - - - - - - - - -
ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ - - - - - - - - - - - - - -
အင်းအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီ - - - - - - - - - - - - - -
တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ - - - - - - - - - - - - - -
အခြားပါတီများနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ - - - - - - - - - - - - -
ႁူမ်ႈ ၂၆ ၂၈ ၂၅ ၃၁ ၃၇ ၁၀ ၄၅ ၁၇ ၁၀ ၁၇ ၅၁ ၃၂၅

မၢႆတွင်း။

 1. ^ ယႃႉပႅတ်ႈ ဢွင်ႈတီႈ တႅၼ်းၽွင်း (၅) တီႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆး။
တႅၼ်းၽွင်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၵႃႈတီႈ ၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸႄႈတိူင်း (ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ ၂၀၁၅)
ၸႄႈမိူင်း/ၸႄႈတိူင်း NLD USDP ANP SNLD TNP PNO ZCD KSDP KDUP LNDP WDP တူဝ်သုၼ်ႇလဵဝ် ႁူမ်ႈ
ၸ​ႄႈမိူင်းၶၢင် ၁၂ ၁၈
ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်
ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ
ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း
ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း ၁၀ ၁၀
ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၁၂ ၁၇
ၸႄႈမိူင်းတႆး ၁၂ ၁၅ ၁၂ ၄၈
ၸႄႈတိူင်ႈၸႄႈၵႅင်း ၃၆ ၃၇
ၸႄႈတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ ၁၀ ၁၀
ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ် ၂၇ ၂၈
ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်း ၂၅ ၂၅
ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၂၇ ၃၁
ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၄၄ ၄၅
ၸႄႈတိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇ ၂၅ ၂၆
ၼေႇပျီႇတေႃႇ
ႁူမ်ႈ ၂၅၅ ၃၀ ၁၂ ၁၂ ၃၂၃

မၢႆတွင်း။ ပဵၼ်ၽွင်းလႆႈ တေႃႇထိုင် ပီ ၂၀၁၅ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ ၂၀ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸႄႈဝဵင်း ႗ ၸႄႈဝဵင်း တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၼႃႈလိၼ် ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃး။ ၸိူဝ်းပဵၼ်သဵၼ်ႈမၢႆ တႅၼ်းၽွင်းတပ်ႉမတေႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈသႂ်ႇဝႆႉ တီႈၼႂ်း လွၵ်းသဵၼ်ႈမၢႆၼႆႉ။[8][9]

ၵေႃႇၵမ်ၵၢၼ် [10]ထတ်း

မၢႆ ၸိုဝ်ႈ မဵဝ်းမၼ်း မၢႆတွင်း
ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီ ၶွမ်ႇပတီႇတႃႇသေႇ
ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ကော်မတီ ၶွမ်ႇပတီႇတႃႇသေႇ
လွှတ်တော်အခွင့်အရေး ကော်မတီ ၶွမ်ႇပတီႇတႃႇသေႇ
အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေး ကော်မတီ ၶွမ်ႇပတီႇတႃႇသေႇ
နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ ၶွမ်ႇပတီႇတၢင်ႇၸိူဝ်း
တိုင်းရင်းသားရေးရာနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု ကော်မတီ ၶွမ်ႇပတီႇတၢင်ႇၸိူဝ်း
ဘဏ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ ၶွမ်ႇပတီႇတၢင်ႇၸိူဝ်း
စီမံကိန်းများနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကော်မတီ ၶွမ်ႇပတီႇတၢင်ႇၸိူဝ်း
တောင်သူလယ်သမား၊ အလုပ်သမားနှင့် လူငယ်ရေးရာ ကော်မတီ ၶွမ်ႇပတီႇတၢင်ႇၸိူဝ်း
၁၀ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ကော်မတီ ၶွမ်ႇပတီႇတၢင်ႇၸိူဝ်း
၁၁ စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ ၶွမ်ႇပတီႇတၢင်ႇၸိူဝ်း
၁၂ ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ ၶွမ်ႇပတီႇတၢင်ႇၸိူဝ်း
၁၃ အားကစား၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကော်မတီ ၶွမ်ႇပတီႇတၢင်ႇၸိူဝ်း
၁၄ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် စက်မှုလက်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ ၶွမ်ႇပတီႇတၢင်ႇၸိူဝ်း
၁၅ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကော်မတီ ၶွမ်ႇပတီႇတၢင်ႇၸိူဝ်း
၁၆ သယံဇာတနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ ၶွမ်ႇပတီႇတၢင်ႇၸိူဝ်း
၁၇ ကျန်းမာရေး မြှင့်တင်မှု ကော်မတီ ၶွမ်ႇပတီႇတၢင်ႇၸိူဝ်း
၁၈ တရားစီရင်ရေးနှင့်ဥပဒေရေးရာ ကော်မတီ ၶွမ်ႇပတီႇတၢင်ႇၸိူဝ်း
၁၉ ပညာရေး မြှင့်တင်မှု ကော်မတီ ၶွမ်ႇပတီႇတၢင်ႇၸိူဝ်း
၂၀ ပြည်သူ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ ၶွမ်ႇပတီႇတၢင်ႇၸိူဝ်း
၂၁ လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ ၶွမ်ႇပတီႇတၢင်ႇၸိူဝ်း
၂၂ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စိစစ်ရေး ကော်မတီ ၶွမ်ႇပတီႇတၢင်ႇၸိူဝ်း
၂၃ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကော်မတီ ၶွမ်ႇပတီႇတၢင်ႇၸိူဝ်း
၂၄ ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင် ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ
၂၅ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီ ၶွမ်ႇပတီႇတၢင်ႇၸိူဝ်း


ၽိုၼ်ဢိင်ထတ်း

 1. "မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ"၊ ၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၁။ 
 2. (၂၀၀၈ စက်တင်ဘာ) ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်). ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပုံနှိပ်ရေးနှင့် စာအုပ်ထုတ်ဝေရေး လုပ်ငန်း. 
 3. (၂၀၀၈ စက်တင်ဘာ) ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်). ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပုံနှိပ်ရေးနှင့် စာအုပ်ထုတ်ဝေရေး လုပ်ငန်း. 
 4. "LEGISLATIVE ELECTION OF 7 NOVEMBER 2010"၊ Adam Carr's Election Archive။ ၶိုၼ်းမႄးၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယဝ်ႉမိူဝ်ႈ - 3 April 2012။ 
 5. Oliver Holmes (11 November 2015). Myanmar election: Aung San Suu Kyi calls for reconciliation talks with military. The Guardian. Retrieved on 11 November 2015
 6. The Myanmar Times Election Live, Eleven Media. Archived from the original on 2015-11-20။ Retrieved on 2015-11-14
 7. Announcement 92/2015. Archived from the original on 2015-11-20။ Retrieved on 20 November 2015
 8. The Myanmar Times Election Live. Archived from the original on 20 November 2015။ Retrieved on 19 November 2015
 9. Announcement 92/2015. Archived from the original on 2015-11-20။ Retrieved on 20 November 2015
 10. ၶွမ်ႇမတီႇ လႄႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ. Archived from the original on 2012-07-30။ Retrieved on 20 Aug2012Archived 2012-07-30 at the Wayback Machine.