ၽူႈၼၢမ်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း

ၽူႈၼၢမ်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း (ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Speaker of the Pyithu Hluttaw) ၼႆႉ ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ယဝ်ႉ။[1]

ၽူႈၼၢမ်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း
ၽူႈတိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း
ဢူးတီႇၶုၼ်မျၢတ်ႈ

 တႄႇမိူဝ်ႈ - ၂၀၁၈ မၢတ်ႉၶျ် ၂၂
ပိူင် H.E.
ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း
ၽူႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈပၼ် သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း
ၽူႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း
တၢင်းႁိုင် ၅ ပီ
လၵ်းမိူင်း လၵ်းမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႊ (၂၀၀၈)
ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၂၀၁၁
ၵေႃႉႁၢပ်ႇၵၢၼ် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တူႇရဢူးသူၺ်ႇမၢၼ်း
ၽူႈၵႅမ် ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း

သဵၼ်ႈမၢႆ ၽူႈၼၢမ်း

မႄးထတ်း
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိုဝ်ႈ
(ၵိူတ်ႇ-သဵင်ႈၵၢမ်ႇ)
တင်းႁိုင် ပႃႇတီႇ
တႄႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈ တင်းႁိုင်
  တူႇရဢူးသူၺ်ႇမၢၼ်း ၂၀၁၁ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၃၁ ၂၀၁၆ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၂၉ 1824 USDP
  ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ၂၀၁၆ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ၁ ၂၀၁၈ မၢတ်ႉၶျ် ၂၁ 779 NLD
  ဢူးတီႇၶုၼ်မျၢတ်ႈ ၂၀၁၈ မၢတ်ႉၶျ် ၂၂ တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ် 2313 ၽူႈသုၼ်ႇလဵဝ်


ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း

မႄးထတ်း
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိုဝ်ႈ
(ၵိူတ်ႇ-သဵင်ႈၵၢမ်ႇ)
တင်းႁိုင် ပႃႇတီႇ
တႄႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈ တင်းႁိုင်
  ဢူးၼၼ်ႇတၵျေႃႇၸႂႃႇ ၂၀၁၁ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၃၁ ၂၀၁၆ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၂၉ 1824 USDP
  ဢူးတီႇၶုၼ်မျၢတ်ႈ ၂၀၁၆ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ၁ ၂၀၁၈ မၢတ်ႉၶျ် ၂၁ 779 ၽူႈသုၼ်ႇလဵဝ်
  ဢူးထုၼ်းထုၼ်းႁဵင်ႇ ၂၀၁၈ မၢတ်ႉၶျ် ၂၂ တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ် 2313 NLD

ၽိုၼ်ဢိင်

မႄးထတ်း
  1. Constitution of the Republic of the Union of Myanmar. Ministry of Information (2008). Retrieved on 9 July 2015