ၽူႈၼၢမ်း သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ၽူႈၼၢမ်း သၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (မၢၼ်ႈ: အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ), (ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Speaker of the Amyotha Hluttaw) ၼႆႉ ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်း သၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယဝ်ႉ။[1]

ၽူႈၼၢမ်း သၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
ၽူႈတိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း
မၢၼ်းဝိၼ်းၶႅင်ႇတၢၼ်း

 တႄႇမိူဝ်ႈ - ၂၀၁၆ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ၃
ပိူင် H.E.
ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း သၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
ၽူႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈပၼ် သၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
ၽူႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇ သၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
တၢင်းႁိုင် ၅ ပီ
လၵ်းမိူင်း လၵ်းမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ
ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၂၀၁၁
ၽူႈၵႅမ် ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း

သဵၼ်ႈမၢႆၽူႈၼၢမ်း

မႄးထတ်း
ႁၢင်ႈ ၸိုဝ်ႈ
(ၵိူတ်ႇ-သဵင်ႈ)
ဢႃႇယုႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပႃႇတီႇ
ၸႄႇ သုတ်း ဝၼ်းႁူမ်ႈ
  ဢူးၶိၼ်ႇဢွင်ႇမျိၼ်ႉ ၂၀၁၁ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၃၁ ၂၀၁၆ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၂၉ 1824 USDP
  မၢၼ်းဝိၼ်းတၢၼ်းၶႅင်ႇ ၂၀၁၆ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ၃ တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ် 3091 NLD

ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း

မႄးထတ်း
ႁၢင်ႈ ၸိုဝ်ႈ
(ၵိူတ်ႇ-သဵင်ႈ)
ဢႃႇယုႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပႃႇတီႇ
ၸႄႇ သုတ်း ဝၼ်းႁူမ်ႈ
  ဢူးမျႃႉၺဵင်း ၂၀၁၁ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၃၁ ၂၀၁၆ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၂၉ 1824 USDP
  ဢူးဢေးတႃႇဢွင်ႇ ၂၀၁၆ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ၃ တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ် 3091 ANP


ၽိုၼ်ဢိင်

မႄးထတ်း
  1. Constitution of the Republic of the Union of Myanmar. Ministry of Information (2008). Retrieved on 9 July 2015