မၢၼ်းဝိၼ်းၶႅင်ႇတၢၼ်း (ၵိူတ်ႇ 1952 ဢေႇပရႄႇ 23) ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ၸဝ်ႈပၢႆးမိူင်း၊ ၽူႈတၢင်ၼႃႈ လႄႈ ၽူႈၼၢမ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇတီႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၈ တီႈ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းသေ လႆႈဢွင်ႇပႄႉမႃးယဝ်ႉ။[1][2][2][3][4] ပဵၼ်လၢၼ် ၵူၼ်းႁၢတ်းငၢၼ် ႁူဝ်ၼႃႈလူင် ၽွင်းလူင် မၢၼ်းပၶႅင်ႇ ယဝ်ႉ။

မၢၼ်းဝိၼ်းၶႅင်ႇတၢၼ်း
ၽူႈၼၢမ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
ၶၢဝ်းတၢင်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်
2016 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 8 – 2018 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 1
ၽူႈၵႅမ် ဢူးဢေးတႃႇဢွင်ႇ
ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်း ဢူးသူၺ်ႇမၢၼ်း
ၽူႈသိုပ်ႇႁၢပ်ႇၵၢၼ် ဢူးတီႇၶုၼ်မျၢတ်ႈ
ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ၽူႈၼၢမ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
တႄႇႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်း
2016 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 3
ၽူႈၵႅမ် ဢူးဢေးတႃႇဢွင်ႇ
ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်း ဢူးၶိၼ်ႇဢွင်ႇမျိၼ်ႉ
တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
တႄႇႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်း
2016 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 3
ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ (၈) ၸႄႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇၸႄႈမိူင်းယၢင်း
ၶေႃႈမုၼ်း ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ
ၵိူတ်ႇႁၼ်ၼႃႈ (1952-04-23) ဢေႇပရႄႇ 23၊ 1952 (ဢႃႇယု 72)
ၸႄႈဝဵင်းႁိၼ်းတတႃႉၸႄႈတိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ၶိူဝ်းၵူၼ်း ၵူၼ်းၶိူဝ်းယၢင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ
ပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉ မၢၼ်းပႃႉၶႅင်ႇ (ပူႇ)
ပေႃႈမႄႈ မၢၼ်းတၢၼ်းသျဵင်ႇ၊ ၼၢၼ်ႉၶိၼ်ႇထေးယီႇၶႅင်ႇ
ႁူင်းႁဵၼ်းမိူဝ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ
ၼႃႈၵၢၼ် ၽူႈတၢင်ၼႃႈ၊ ၸဝ်ႈပၢႆးမိူင်း
ၽႃႇသႃႇၵိူဝ်းယမ် ၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇ

လႆႈသွၼ်ဢဝ် ပႆႇၺႃႇမႃးတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဝၢၼ်ႈယူင်ႇတလိၼ်း၊ ၸႄႈဝဵင်းႁိၼ်းတတႃႉ လႄႈ တီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ဝဵၵ်ႉၸႃႇလႄႈ တဵၵ်ႉပၢၼ်ႇတႃႈၵုင်ႈယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ပီ 1977 မႃး လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၽူႈတၢင်ၼႃႈမႃးယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 1990 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ် တီႈ ပႃႇတီႇငဝ်ႈငုၼ်းယၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UKL) လႄႈသင်၊ ပဵၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ် တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ႈၼႃႈၸၼ်ႉပၢႆးပႆႇၺႃႇ ပိုင်ႈႁႅင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တီႈ ဝဵင်းၵျူင်ႇပျေႃႇၸႄႈတိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[5]


ၽိုၼ်ဢိင် မႄးထတ်း