သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (မၢၼ်ႈ: အမျိုးသားလွှတ်တော်) ၼႆႉ ပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈ သၢင်ႈၾိင်ႈမိူင်းတီႈၼိူင်ႈသေ ပဵၼ်သၽႃးၽၢႆႇၼိူဝ် တီႈ သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ တႅၼ်းၽွင်းၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၂၂၄ ၵေႃႉသေ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ ၁၆၈ ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လိူၵ်ႈတၢင်ႇဝႆႉသေ ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ် ၅၆ ၼႆႉပဵၼ် တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ ဢၼ် လုၵ်ႉတီႈ ၸွမ်ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းသေ လဝ်ႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွၵ်းလၢႆးၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတၢင်ႇၼႆႉ တီႈ ၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸႄႈတိူင်းၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ တႅၼ်းၽွင်း ၁၂ ၵေႃႉၽဵင်ႇၵၼ်သေ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၵႃႈတီႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၸႄႈမိူင်း ဢမ်ႇၸႄႈတိူင်းမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈလိူၵ်ႈဢဝ် တႅၼ်းၽွင်းၵႃႈတီႈ ၸႄႈမိူင်း ၸႄႈတိူင်း ၁၄ ဢၼ် တႅၼ်းၽွင်း ၁၆၈ ၵေႃႉ (၁၄×၁၂) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်
မဵဝ်းမၼ်း
မဵဝ်းမၼ်း
သၽႃး ၽၢႆႇၼိူဝ်
ႁင်း သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
သၢႆပိုၼ်း
တႄႇတင်ႈ 31 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2011 (2011-01-31)
ႁူဝ်ၼႃႈ
ၽူႈၼၢမ်း
မၢၼ်းဝိၼ်းၶႅင်ႇတၢၼ်း၊ NLD
ၸဵမ်မိူဝ်ႈ
၂၀၁၆ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ၃
ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း
ဢူးဢေးတႃႇဢွင်ႇ၊ ANP
ၸဵမ်မိူဝ်ႈ
၂၀၁၆ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ၃
လၵ်းမိူင်း
ႁူဝ်ၼပ်ႉတႅၼ်းၽွင်း ႁူဝ်ၼပ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၂၂၄ ၵေႃႉ
သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (၂၀၁၅)
ၸုမ်းပၢႆးၵၢၼ်မိူင်း သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

     NLD (၁၃၅)
     USDP (၁၁)
     ANP (၁၀)
     SNLD (၃)
     TNP (၂)
     ZCD (၂)
     MNP (၁)
     NUP (၁)
     PONO (၁)
     တစ်သီးပုဂ္ဂလ (၂)

     တပ်မတော် (၅၆)
ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ
သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လိုၼ်းသုတ်း
၂၀၁၅ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ ၈
တီႈဢုပ်ႇၵုမ်
ယူင်ႉသၢင်ႈသၽႃး၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ
သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ
www.amyotha.hluttaw.mm

ဢႃႇယုသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းဢၼ်ၼႄႇပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၶၢဝ်းတၢင်း ၅ ပီယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်း သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆႉ ပဵၼ် မၢၼ်းဝိၼ်းၶႅင်ႇတၢၼ်းယဝ်ႉ။

တႅၼ်းၽွင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတၢင်ႇမႃး ၸိူဝ်းမီးတီႈ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ ၽွၼ်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်းလိူၵ်ႈတၢင်ႇၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း သေ မီးသုၼ်ႇလိူၵ်ႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼိုင်ႈၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ်တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ ၵႃႈတီႈ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈတင်း ၸုမ်းလိူၵ်ႈတၢင်ႇၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ် ၽွတ်ႈႁႅၼ်းသေၵေႃႈ ၸၢင်ႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇလႆႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၶဝ်လႆႈၸႂ် ၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

၂၀၁၀ - ၂၀၁၅

မႄးထတ်း
ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ ၂၀၁၀
ပႃႇတီႇ ဢွင်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်း[1] %
ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ့် ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ ၁၂၉ ၅၇.၅၉
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီ ၃.၁၃
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ ၂.၂၃
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု ၁.၇၉
မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီ ၁.၇၉
ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ ၁.၇၉
တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉပႃႇတီႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၁.၃၃
ဖလုံ-စဝေါ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ၁.၃၃
ချင်းအမျိုးသားပါတီ ၀.၈၉
ပအိုဝ်း အမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ် ၀.၄၅
ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ ၀.၄၅
တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ ၀.၄၅
ဝ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ၀.၄၅
စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီပါတီ ကချင်ပြည်နယ် ၀.၄၅
ကရင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ ၀.၄၅
တူဝ်သုၼ်ႇလဵဝ် ၀.၄၅
တပ်မတော် ၅၆ ၂၅.၀၀
ႁူမ်ႈ ၂၂၄ ၁၀၀

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၂၀၁၂

မႄးထတ်း
ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၂၀၁၂
ပႃႇတီႇ ဢွင်ႈတႅၼ်းၽွင်းဢွင်ႇပႄႉ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ဢွင်ႈတႅၼ်ႈၽွင်းဢွၼ်တၢင်း ဢွင်ႈတႅၼ်းၽွင်း ဝၢႆးပၢင်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ[2]
ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ့် ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ Decrease ၁၂၈ ၁၂၃
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီ Steady
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ Steady
ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ Increase
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု Steady
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ် Steady
မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီ Steady
ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ Steady
တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉပႃႇတီႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး Increase
ဖလုံ-စဝေါ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ Steady
ချင်းအမျိုးသားပါတီ Steady
ပအိုဝ်း အမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ် Steady
ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ Steady
တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ Steady
ဝ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ Steady
စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီပါတီ ကချင်ပြည်နယ် Steady
ကရင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ Steady
တူဝ်သုၼ်ႇလဵဝ် Steady
ဢွင်ႈပဝ်ႇ Steady
တပ်ႉမတေႃႇ ၅၆ ၅၆
ႁူမ်ႈ Steady ၂၂၄ ၂၂၄

၂၀၁၆ တေႃႇ ယၢမ်းလဵဝ်

မႄးထတ်း
သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၂၀၁၅[3]
ပႃႇတီႇ ဢွင်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်း ပႄႉ/သုမ်း ဢွင်ႈတီႈ % သဵင် % သဵင် +/−
  NLD ၁၃၅ Increase၁၃၂ ၆၀.၂၇
  USDP ၁၁ Decrease၁၁၃ ၄.၉၁
  ANP ၁၀ Increase ၄.၄၆
  SNLD Increase ၁.၃၄
  TNP Increase ၀.၈၉
  ZCD Increase ၀.၈၉
  MNP Increase ၀.၄၅
  တစည Decrease ၀.၄၅
  PNO Increase ၀.၄၅
  တူဝ်သုၼ်ႇလဵဝ် Increase ၀.၈၉
  AMRDP Decrease
  SNDP Decrease
  တၢင်ႇၸိူဝ်း Decrease၁၈
  တပ်ႉမတေႃႇ ၅၆ Steady ၂၅.၀၀
ႁူမ်ႈ ၂၂၄ ၁၀၀တႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်း လႄႈၸႄႈတိူင်း (၂၀၁၅)
ၸႄႈမိူင်း/ၸႄႈတိူင်း NLD USDP ANP SNLD ZCD PNO TNP MNP NUP တူဝ်သုၼ်ႇလဵဝ် ႁူမ်ႈ
ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၁၀ ၁၂
ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၁၂
ၸႄႈမိူင်းယၢင်း ၁၀ ၁၂
ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း ၁၂
ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း ၁၁ ၁၂
ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၁၀ ၁၂
ၸႄႈမိူင်းတႆး [4] ၁၂
ၸႄႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၁၂ ၁၂
ၸႄႈတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ ၁၂ ၁၂
ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ် ၁၂ ၁၂
ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်း ၁၂ ၁၂
ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၁၀ ၁၂
ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၁၂ ၁၂
ၸႄႈတိူ်ငးဢေႇယႃႇဝတီႇ ၁၂ ၁၂
ႁူမ်ႈ ၁၃၅ ၁၁ ၁၀ ၁၆၈

ၽိုၼ်ဢိင်

မႄးထတ်း

ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ

မႄးထတ်း