ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လွင်ႈမၵ်းမၢႆ တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်

(လုၵ်ႉတီး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:G11 ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)
တူဝ်ယေႃႈ ပိူင်ၵၢၼ်:

လွင်ႈမၵ်းမၢႆ တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ် (criteria for speedy deletion) ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်ၶဝ် ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇႁဵတ်း လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈသေၵေႃႈ ၸၢင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈလႆႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢမ်ႇၼၼ် မီႇတီႇယႃႇ ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ပိူင်ပဵၼ် ဢၼ်ငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း လွင်ႈမၵ်းမၢႆ ၸိူဝ်းၼႄဝႆႉ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉၵူၺ်း။

လွင်ႈယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်မွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ် ၸိူဝ်းပဵၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၶမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ယႃႇႁႂ်ႈသဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[1]

ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈ လွင်ႈဢၼ်ထၢင်ႇၸႅင်ႈလီသေၼႆ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်ၶဝ် တေလႆႈၽၢင်ႉ တွၼ်ႈတႃႇယႃႇႁႂ်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈၺႃးၽႂ်းၽႂ်း ၸိူဝ်းပဵၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၾၢႆႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၼႃႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မၼ်းပူၼ်ႉၶၢမ်ႈလႆႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉႁႃႁဵတ်းမႃးၼၼ်ႉသေ လိူဝ်သေဝႃႈ သင်ၶိုၼ်းထူပ်းႁၼ် လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင် လႄႈ သင်ငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း လွင်ႈမၵ်းမၢႆႇၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ၼၼ်ႉၼႆ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၽႂ်းၽႂ်း။ ၽူႈတႅမ်ႈမႄးထတ်းလိၵ်ႈၶဝ်ၼႆႉ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ၶဝ်ၵႆႉလႆႈမႄးထတ်းၼႃႈလိၵ်ႈတင်းၼမ်လႄႈ ၽူႈၵုမ်းထိင်းၶဝ် ထုၵ်ႇလီဝႄႈ လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇတဵမ်ႈထူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽူႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၸၢင်ႈဢဝ်သေဢၼ်ဢၼ် ၵႃႈတီႈၼႂ်း ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ မွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ် သေသႂ်ႇယဝ်ႉ ၸၢင်ႈတုၵ်းယွၼ်း တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၽႂ်းၽႂ်းလႆႈယူႇ။ မိူဝ်ႈပႆႇတၢင်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈတႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဝူၼ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်း လွင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ တေတိူဝ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈမႃး၊ လွင်ႈယွၼ်ႇယွမ်းပဵၼ် ပွင်ႈၵႂၢမ်းပွတ်း၊ တႃႇၵႂႃႇႁူမ်ႈၵၼ်တင်း တၢင်ႇဢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ပိၼ်ႇဝၢႆႇၸူးတၢင်ႇဢၼ်၊ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇလင်ၸူး ဝႃးသျိၼ်းၵဝ်ႇ ဢၼ်တိူဝ်းသၢင်ႇထုၵ်ႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၸၢင်ႈၵႄႈလိတ်ႈၸွမ်း လွၵ်းလၢႆးတၢင်ႇၸိူဝ်းသေဢၼ်ဢၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႃႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ သင်ဝႃႈ ပိုၼ်းလင် မၼ်း ငမ်ႇမႅၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်ၼႆ ၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းငမ်ႇမႅၼ်ႈတင်း လွင်ႈမၵ်းမၢႆ တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈ ၶဝ်တၢင်ႇလၢတ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ မွတ်ႇၼႃႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းငမ်ႇမႅၼ်ႈတင်း လွင်ႈမၵ်းမၢႆဢၼ်လႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ပႃးသေ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ လူဝ်ႇလႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင် ၵေႃႉသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈမႄးထတ်းထၢၼ်ႈယႂ်ႇၶဝ်ယဝ်ႉ။

ၽူႈသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဢဝ်ပႅတ်ႈ လွင်ႈႁဵတ်း tag တွၼ်ႈတႃႇ မွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉ။ ၽူႈမႄးထတ်းသေၵေႃႉၵေႃႉ ဢၼ်ဢၼ်ၸႂ်ႈ ၽူႈတႄႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ထုၵ်ႇလီဢဝ်ပႅတ်ႈ။ ၽူႈတႄႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၽွမ်ႉ တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၸၢင်ႈၼဵၵ်းတီႈၼဵၼ် တႃႇသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ် ဢၼ်မီး တီႈ tag ၼႆႉသေ ၸၢင်ႈသပ်းလႅင်းဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈသင်လႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီမွတ်ႇပႅတ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ၼဵၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈၵွင်ႉဝႆႉပၼ်ၸူး တီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ တႃႇဢုပ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉ ၽူႈမႄႈထတ်းဝႆႉ ဢၼ်မီးၵေႃႉလဵဝ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႃႈလိၵ်ႈ ပဝ်ႇၵႂႃႇၼႆတႄႉ တေသွၼ်ႇဝႃႈ မၼ်းတုၵ်းယွၼ်းတႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၼႆသေ တေဢဝ် ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ {{Db-blanked}} ဢၼ်တုၵ်းယွၼ်း တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈပဝ်ႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်း tag ၵႂႃႇယဝ်ႉ။ (တူၺ်းတီႈ G7 လႄႈ။)

လွင်ႈမၵ်းမၢႆ

တူဝ်ယေႃႈ:

ၵူႈထၢၼ်ႈ

ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ မဵဝ်းၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းမူတ်း လႄႈ တေၶဝ်ႈပႃး ပွင်ႈၵႂၢမ်း၊ လွင်ႈပိၼ်ႇဝၢႆႇ၊ ၼႃႈလိၵ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း၊ ၼႃႈလိၵ်ႈတႃႇဢုပ်ႇ၊ ၾၢႆႇ ၸၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

G1. ဢမ်ႇမီးတီႈပွင်ႇသေဢိတ်း

တူဝ်ယေႃႈ:
ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇၼႄဝႆႉတီႈၵႂၢင်ႈ - Wikipedia:Patent nonsense

ၶဝ်ႈပႃး ၼႃႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းပႃးဝႆႉ ထႅဝ်လိၵ်ႈၼမ်ႉၵႂၢမ်း သူၼ်ႈသိၼ်းသၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတီႈပွင်ႇ ဢမ်ႇပဵၼ် ၶဝ်ႈပႃႈလွင်ႈ ရႃႇၸဝၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်းၶေႃႈမၵ်းမၢႆဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃး လွင်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၶုၺ်ႈ၊ ၶေႃႈပူင်ယၢဝ်း ဢၼ်ပေႉပႃႉၽၢႆလဵဝ်၊ တၢင်းႁၼ်ထိုင် ဢၼ်လိူင်းၸိူင်း၊ တီႇဢူဝ်ႇရီႇ ဢၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ၊ လွင်ႈတိၼ်လူၼ်းမိုဝ်းၶၼ်း လႄႈ ၵႂၢမ်းၵၢင်လၢႆ၊ လွင်ႈၶုၺ်ႉႁၼ်၊ ၵႂၢမ်းသိူင်ႇငိူၼ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵႂၢမ်းတႆး လႄႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇၶုၺ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၼႃႈလိၵ်ႈၵွင်သၢႆး လႄႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃး။ ပေႃးလႆႈလၢတ်ႈပွတ်းပွတ်းတႄႉ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူပွင်ႇၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉယူႇၼႆ ယႃႇပေသႂ်ႇ G1 ။

G2. ၼႃႈလိၵ်ႈၸၢမ်းတူၺ်း

တူဝ်ယေႃႈ:

ပဵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်သၢင်ႈဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၸၢမ်းတူၺ်း လွင်ႈမႄးထတ်းလႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႇတၢင်ႇၸိူဝ်း တီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးယဝ်ႉ။ ၶဝ်ပႃးဝႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈၽႄ ဢၼ်ၸၢမ်း ၵွင်သၢႆး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ၵွင်သၢႆး (Sandbox) ၼႆႉ တေ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ။ တီႈၼႂ်း လွင်ႈမၵ်းမၢႆဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃး ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ၼႃးလိၵ်ႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်မိူၼ်ၵၼ် ။

G3. လွင်ႈတိၼ်လူၼ်းမိုဝ်းၶၼ်း လႄႈ လွင်ႈတႅမ်ႈၵႂၢမ်းၵၢင်လၢႆ ထၢင်ႇထၢင်ႇၸႅင်ႈၸႅင်ႈ

တူဝ်ယေႃႈ:
ၶေႃႈမုၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း။ Wikipedia:Vandalism

ၶေႃႈၼႆႉတႄႉ တေၶဝ်ႈပႃး လွင်ႈႁူႉသေ ဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ၽိတ်းပိူင်ႈသေ တႅမ်ႈဝႆႉ၊ ၵႂၢမ်းၵၢင်လၢႆ (ၶဝ်ႈပႃးၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇႁႂ်ႈႁၼ်ၽိတ်း) ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

G4. လွင်ႈၶိုၼ်းသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းသေ မွတ်ႇပႅတ်ႈဝႆႉ

တူဝ်ယေႃႈ:

ပဵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းၶိုၼ်းသၢင်ႈ ဢၼ်မိူၼ်ၵၼ်တင်း ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉ၊ ဢၼ်ထုတ်ႇဢဝ်ၼင်ႇပိူင်ၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းတၢင်ႇၶိုၼ်းသၢင်ႈ ၼင်ႇ ႁူဝ်ၶေႃႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

G5. လွင်ႈၶူင်သၢင်ႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းထုၵ်ႉႁႄႉတတ်းဝႆႉ

တူဝ်ယေႃႈ:
ၶေႃႈမုၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း။ Wikipedia:Banning policy လႄႈ Wikipedia:ပိူင်ၵၢၼ် လွင်ႈႁႄႉတတ်း

ၼႃႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇႁႄးတတ်းဝႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် လုၵ်ႉတီႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇ ထုၵ်ႇဢိုတ်းႁႄႉဝႆႉသေ ၶူင်သၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသေ ပဵၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း ဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈမႄးထတ်းဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပိူင်ထၢၼ်ႈ၊ ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ႁဵတ်း transclude ဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇတႃႇႁူမ်ႈပွင်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉ G5 ၼႆႉ။

 • ဢၼ်တေလႆႈငမ်ႇမႅၼ်ႈတင်း လွင်ႈမၵ်းမၢႆတႄႉ လႆႈႁဵတ်းလွင်ႈမႄးထတ်း ၽွင်းႁႄႉတတ်းဝႆႉ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်သၢင်ႈဝႆႉ မိူဝ်ႈပႆႇထုၵ်ႇႁႄႉတတ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဝၢႆးသေ ဢဝ်လွင်ႈႁႄႉတတ်းပၢႆႈပၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃး။
 • ၸွမ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈမၵ်းမၢႆသေ မၼ်းတေလႆႈပဵၼ် လွင်ႈမႄးထတ်း ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ် လွင်ႈႁႄးတတ်းဝႆႉ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • {{Db-g5|ၸိုဝ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇႁႄႉတတ်းဝႆႉ}}, {{Db-banned|ၸိုဝ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇႁႄႉတတ်းဝႆႉ}}

G6. လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးထႅၵ်ႉ

တူဝ်ယေႃႈ:

လွင်ႈမႄးၵုမ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လွင်ႈထဵင်မေႃး

 • လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ ပိူင်ထၢၼ်ႈမႄးၵုမ်း ဢၼ်ႁၢမ်း ဝၼ်းထိ။
 • လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ ဢၼ်ၵွင်ႉဝႆႉၸူး ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်လဵဝ် ဢၼ်သႂ်ႇႁူဝ်ၶေႃႈဝႆႉဝႆႉ "(သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ)"။[2]
 • လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ လွင်ႈပိၼ်ႇဝၢႆႇ ဢၼ်ဢိုတ်းႁႄႉဝႆႉ လွင်ႈၶၢႆႉၼႃႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်း။
 • လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၽိတ်း ဢၼ်ၸၢင်ႈၵႂင်ၸႂ် ဢမ်ႇၼၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်း namespace ၽိတ်းဝႆႉ။
 • လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႉၺႃး ဢၼ်ၸွမ်းၼင်ႇ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၸွမ်းၼင်ႇ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ
 • {{Db-g6|rationale=လွင်ႈတၢင်း}}, {{Db-copypaste|ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်တေလႆႈၶၢႆႉ}}, {{Db-disambig}}, {{Db-move|ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်တေလႆႈၶၢႆႉ|လွင်ႈတၢင်း}}, {{Db-xfd|votepage=link to closed deletion discussion}}, {{db-error}}

G7. လွတ်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၵေႃႉတုၵ်းယွၼ်း

တူဝ်ယေႃႈ:

လုၵ်ႉတီႈ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ဢၼ်တႅမ်ႈသႂ်ႇလွင်ႈတၢင်းတင်းၼမ် ၵႃႈတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႉတုၵ်းယွၼ်းမႃးသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်းယူဝ်း တွၼ်ႈတႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈ ၵူၼ်းတႅမ်ႈၵေႃႉလဵဝ်ၼႆႉ |ႁဵတ်းၼႃႈလိၵ်ပဝ်ႇဝႆႉၼႆ ၸၢင်ႈမၢႆထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ် လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်း တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

G8. ၼႃႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းပိုင်ႈဢိင်ဝႆႉတီႈၼိူဝ် ၼႃႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းမွတ်ႇဝႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၼႃႈလိၵ်ဢၼ်ဢမ်ႇမီးး

တူဝ်ယေႃႈ:

ၼႃႈလိၵ်ႈတႃႇဢုပ်ႇ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးၼႃႈလိၵ်ႈလွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း၊ ၼႃႈလိၵ်ႈၽႄ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီး ၼႃႈလိၵ်ႈငဝ်ႈတိုၼ်း၊ ၼႃႈလိၵ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီး ၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ၸိူဝ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇၸူး ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇမီး၊ [[Wikipedia:Redirect|တူဝ်ပိၼ်ႇဝၢႆႇ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃး လွင်ႈပိၼ်ႇဝၢႆႇ ဢၼ်ပၼ်ႇတူင်ႇ၊ ၶဝ်ႈပႃး ပိူင်ထၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉတီႈ ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ ဢၼ်မွတ်ႇပႅတ်ႈသေ သၢင်ႈဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

G9. Office actions

တူဝ်ယေႃႈ:

လုၵ်ႉတီႈလုမ်း ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ဝီႇၶီႇမီႇတႃႇယႃႇသေ ပေႃးပဵၼ်သၢႆငၢႆလၢၵ်ႇလၢႆးမႃးၼႆ ၶဝ်မီးသုၼ်ႇ မွတ်ႇပႅတ်ႈၼႃႈလိၵ်ႈၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ၼၼ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇပႃး ၶေႃႈၶႂၢင်းပၼ် ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇႁဵတ်းလႆႈ။

G10. ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းသေ လွၵ်ႈငိူတ်ႈသေလွင်ႈလွင်ႈ၊ တႅမ်ႈလူလၢႆ၊ တႅမ်ႈယႃႉၵဝ်း

တူဝ်ယေႃႈ:
ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇၼႄဝႆႉတီႈၵႂၢင်ႈ - Wikipedia:Attack page

မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈ "ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်တႅမ်ႈႁႂ်ႈတိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈ" ၼႆႉ တေၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ လွင်ႈယႃႉသလေႇလုလွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈၾိင်ႈမိူင်း၊ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ယိူင်းဢၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ တွၼ်ႈတႃႇ ၵဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် လွၵ်ႈငိူတ်ႈ သေၵေႃႉၵေႃႉ၊ ပိုၼ်း လွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ် ၽူႈတိုၵ်ႉမီးဢႃႇယု ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဢိင်ဢၢင်ႈသေ ဢၼ်ပဵၼ်သၽေႃးႁၼ်ၽိတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ တီႈပိုၼ်းမႄးထတ်းၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးဝႆႉ လွင်ႈတႅမ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇပႄႉပႃႉၽၢႆႇလႂ် ဢၼ်တေၸၢင်ႈၶိုၼ်ၶိုၼ်းၼႆၸိုင် ၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈ မွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ တေၸၢင်ႈမၢႆထိုင်ဝႃႈ မၼ်းၶဝ်ႈပႃး လွင်ႈတႅမ်ႈတိူဝ်ႈၶိူၵ်ႈ ႁူဝ်ၶေႃႈၼႃႈလိၵ်ႈ လႄႈ လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းပႃးဝႆႉၼႂ်းၼႃႈလိၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် ပွင်ႈၵႂၢမ်းပိုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်ႇ ဢၼ်မွတ်ႇပႅတ်ႈ ယွၼ်ႉၶေႃႈမၵ်းမၢႆဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ႇငမ်ႇမႅၼ်ႈတင်း လၵ်းၸဵင်ပွင်ႈၵႂၢမ်းသုၼ်ႇတူဝ်ၼႆ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်း လွင်ႈၶိုၼ်းသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈ၊ လွင်ႈဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

G11. လွင်ႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၵုၼ်ႇသိၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ယွင်ႈၵၢၼ်ၶၢႆ

တူဝ်ယေႃႈ:
ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇၼႄဝႆႉတီႈၵႂၢင်ႈ - Wikipedia:Spam

ၸိူဝ်းပဵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ ပိုၼ်ၶၢဝ်ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈၶိုၼ်းမႄးပိၼ်ႇတႅမ်ႈၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ပိူင်ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းၼႆႉ ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈသေ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈမုင်ႈႁၼ် ဢၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းၼၼ်ႉ တႅမ်ႈတၢင်သႂ်ႇ တီႈၼႂ်း လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃးၼၼ်ႉၸိုင် တိူဝ်းၶႅမ်ႉလိူဝ်သေ မွတ်ႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၢႆတွင်း။ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၸွမ်းၽၢႆႇသေ တႅမ်ႈဝႆႉ လွင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၶေႃႈမၵ်းမၢႆဢၼ်ၼႆႉ။ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ပိူင်ၵၢၼ် ဢၼ်ၼႆႉသေ လူတူၺ်း Wikipedia:NOTFORPROMOTION ၼၼ်ႉလႄႈ။

G12. ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်ဝႆႉ ၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်း

တူဝ်ယေႃႈ:

Text pages that contain copyrighted material with no credible assertion of public domain, fair use, or a compatible free license, where there is no non-infringing content on the page worth saving. Only if the history is unsalvageably corrupted should it be deleted in its entirety; earlier versions without infringement should be retained. For equivocal cases which do not meet speedy deletion criteria (such as where there is a dubious assertion of permission, where free-content edits overlie the infringement, or where there is only partial infringement or close paraphrasing), the article or the appropriate section should be blanked with {{subst:Copyvio}}, and the page should be listed at Wikipedia:Copyright problems. Please consult Wikipedia:Copyright violations for other instructions. Public-domain and other free content, such as a Wikipedia mirror, do not fall under this criterion, nor is mere lack of attribution of such works a reason for speedy deletion. For images and media, see the equivalent criterion in the "Files" section here, which has more specific instructions.

မၢႆတွင်း။ သင်ဝႃႈ ဢၼ်ၶႂ်ႈထႅမ်သႂ်ႇ လွင်ႈမၵ်းမၢႆၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃး G12 ၼႆၸိုင် ထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉ {{Db-multiple}} ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • {{Db-multiple|g12|url=ငဝ်ႈငႃႇ URL|လွင်ႈမၵ်းမၢႆတၢင်ႇၸိူဝ်း}}

G13. လွင်ႈၽႃႈပႅတ်ႈ လွင်ႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ Articles for creation

တူဝ်ယေႃႈ:
ၶေႃႈမုၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း။ Wikipedia:Articles for creation လႄႈ Wikipedia:Requests for undeletion/G13

ၶႂ်ႈမၢႆထိုင် ၼႃႈလိၵ်ႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်း ၸိူဝ်းတေသၢင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ထုၵ်ႇထဵင်ဝႆႉ ယွၼ်ႉတေႃႇထိုင် တၢင်းႁိုဝ် ႁူၵ်းလိူၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမူၼ်ႉမႄးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

G14. ၼႃႈလိၵ်ႈ သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇ

တူဝ်ယေႃႈ:

တီႈလွင်ႈမၵ်းမၢႆဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ႈၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ဢဝ် "(သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ)"ၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၼႄဝႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်လဵဝ် ဝႃႈပဵၼ် သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၶပ်ႈပႃးၼႃႈလိၵ်ႈ သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႆႉ လွင်ႈၼႄဝႃႈ ပဵၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈသဵင်မိူၼ်ထူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ ႁင်း ၼႃႈလိၵ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးသေဢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းၵွင်ႉၵၢႆႇဝႆႉတင်း ပွင်ႈၵႂၢမ်းၼိုင်ႈဢၼ်ၵူၺ်းသေ တီႈႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်းၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃး (သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ) ၼႆ လူဝ်ႇၶိုၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် တူဝ်ပိၼ်ဝၢႆႇယဝ်ႉ။ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ "Foo (သဵင်မိူင်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ)" ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်လႂ်မႃးၵွင်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈၼႄဝႆႉဝႆႉ ပိူင်မဵဝ်း သဵင်မိူင်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ (သဵၼ်ႈမၢႆ ပွင်ႈၵႂၢမ်း) ၼႆၸႂ် မၼ်းငမ်ႇမႅၼ်ႈတင်း G14 ယဝ်ႉ။

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

တူဝ်ယေႃႈ:

မၢႆတွင်း။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶေႃႈမၵ်းမၢႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆႉ လႆႈႁုပ်ႈသိမ်းဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ တူဝ်ၼပ်ႉတင်းသဵင်ၼႆႉ ဢမ်ႇဢဝ်ၸႂ်ႉဝႆႉ။

A1. လွင်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵပ်းတၢမ်းၵၼ်

တူဝ်ယေႃႈ:

ပဵၼ်ပွင်ႈၵႂၢမ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၼႄလွင်ႈတၢင်းပွင်ႈၵႂၢမ်းလႆႈ ၵုမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈထူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပိူင်ယၢင်ႇ။ "မၼ်းၼႆႉ တင်းလူတ်ႉသီလႅင်သေ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်လီၶႂ်ႈၶူဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ မၼ်းၼႆႉ ႁဵတ်းလႆႈႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ် လႆႈၶူဝ်ယဝ်ႉ။" လွင်ႈမၵ်းမၢႆဢၼ်ၼႆႉ ၸၢင်ႈသႂ်ႇမၵ်းမၢႆ တီႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ပွတ်းပွတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၵပ်းတၢမ်း ၼႆႉ တင်း လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ဢၼ်ၸႅင်ႈၼႄဝႆႉတီႈ A3 ၼၼ်ႉသေ မီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ယဝ်ႉ။ သင်ဢဝ် ၶေႃႈမၵ်းမၢႆဢၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်း tag သႂ်ႇတီႈပွင်ႈၵႂၢမ်းမႂ်ႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉႁႃသၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၼႆ ႁႂ်ႈၽၢင်ႉသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸၢင်ႈၶူၼ်ႉႁႃႁၼ် လွင်ႈတႃႇ မႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် တွၼ်ႈတႃႇမႄႇၶႂၢၵ်ႈၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးဝႆႉ ႁူဝ်ၶေႃႈၼႃႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶေႃႈမုၼ်း တီႈၼႃႈလိၵ်ႈ (ၶဝ်ႈပႃး ႁဵင်းၵွင်ႉ၊ လွင်ႈၶူၼ်ႉႁႃ ဢဝ်တင်းၸွႆႈထႅမ်ဝႅပ်ႉ) ၼၼ်ႉတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈၼႆၸိုင် ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ tag တင်း A1 ။

A2. ပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ဢဝ်ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းသေတႅမ်ႈဝႆႉ ဢၼ်ၸိူဝ်းမီးတီႈ ပရေႃးၵျႅၵ်ႉ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇတၢင်ႇၸိူဝ်း

တူဝ်ယေႃႈ:

ပဵၼ်ပွင်ၵႂၢမ်း ဢၼ်လွင်ႈတၢင်းမၼ်း မိူၼ်ၵၼ်တင်း ပွင်ႈၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ပရေႃးၵျႅၵ်ႉ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇတၢင်ႇဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်တင်း ပွင်ႈၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼိုင်ႈ တီႈ ပရေႃးၵျႅၵ်ႉတၢင်ႇဢၼ်ၼႆၸိုင် ဢဝ် {{Not Shan}} သေ ၸႂ်ႉတႅၼ်းတၢင်ၵႂႃႇလႄႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉ လူဝ်ႇၶိုၼ်းမႄး ထတ်းသၢင်ႈၼႄႉၼွၼ်း လႄႈ သင်ဝႃႈ လူဝ်ႇပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇၼႆၸိုင် သႂ်ႇသဵၼ်ႈမၢႆတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ Wikipedia:ပွင်ႈၵႂၢမ်း ၸိူဝ်းလူဝ်ႇပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇတႆး ၼၼ်ႉလႄႈ။

A3. ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးဝႆႉလွင်ႈတၢင်း

တူဝ်ယေႃႈ:

(လိူဝ်သေ ၼႃႈလိၵ်ႈ သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇလွင်ႈပိၼ်ႇဝၢႆႇ၊ ဢမ်ႇၼၼ် soft redirects ဢၼ်ၶိုၼ်းၸီႉၸူး ပရေႃးပီႈၼွင်ႉ သိုဝ်ႇဝီႇၶီႇၼၼ်ႉသေ) ၸိူဝ်းပဵၼ် ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ၊ လွင်ႈသႂ်ႇၶဝ်ႈဝႆႉတီႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ လႄႈ တွၼ်ႈ "တႃႇတူၺ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း"၊ လွင်ႈၶိုၼ်းတႅမ်ႈဝႆႉ ႁူဝ်ၶေႃႈ၊ တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈတႅမ်ႈဝႆႉ ၶေႃႈထၢမ် ဢၼ်ထုၵ်ႇလီထၢမ်တီႈ တႃႇထၢမ်ၶေႃႈထၢမ်၊ လွင်ႈထတ်းသၢင်ႈလၢတ်ႈၸႃတေႃႇၵၼ်၊ မၢႆထိုင် ပွင်ႈၵႂၢမ်းဢၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃး tag ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃး လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢဝ် ဝိၸၢတ်ႉ ဢၼ်သၢင်ႈပွင်ႈၵႂၢမ်းႁင်းၵူၺ်းၼၼ်ႉသေ သၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃးယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်းဢၼ်ပွတ်းႁႅင်းသေ ဢၼ်မီးၶေႃႈၵႂၢမ်းၵပ်းတၢမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ၸၢင်ႈမၵ်းမၢႆပဵၼ် ပွင်ႈၵႂၢမ်းပွတ်းသေၵေႃႈ လွင်ႈဢဝ်လွင်ႈမၵ်းမၢႆဢၼ်ၼႆႉသေ မွတ်ႇပႅတ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇ။ ၵေႃႈမိူၼ်ၼင်ႇၼၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်းမီးဝႆႉ infobox ၼၼ်ႉၵေႃႈသင်ဝႃႈ ဢမ်ႇငမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈမၵ်းမၢႆ ဢၼ်ၼႄဝႆႉတီႈၼႆႈၼႆႉၼႆ တွၼ်ႈတႃႇဢဝ် A3 သေ မွတ်ႇပႅတ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇတူၵ်းထုၵ်ႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢဝ်လွင်ႈမၵ်းမၢႆဢၼ်ၼႆႉသေ ႁဵတ်း tag ဝႆႉတီႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်းမႂ်ႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉႁႃသၢင်ႈမႃးၼၼ်ႉၼႆ ႁႂ်ႈၽၢင်ႉသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။

 • ၼႃႈလိၵ်ႈ သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၵွင်ႉၵၢႆႇဝႆႉတင်း ပွင်ႈၵႂၢမ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးတီႈ လွင်ႈမၵ်းမၢႆဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ။အကျုံးဝင်သည်။
 • {{Db-a3}}, {{Db-nocontent}}, {{Db-contact}}, {{Db-empty}}

A5. Transwikied articles

တူဝ်ယေႃႈ:
ၶေႃႈမုၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း။ m:Help:Transwiki

ပွင်ႈၵႂၢမ်းဢၼ်လႂ်သေဢၼ်ဢမ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ၶိုၼ်းတႅမ်ႈ ၶေႃႈပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇပပ်ႉသပ်း ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ တီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


A7. ဢမ်ႇမီးၽၢင်ႁၢင်ႈလိုဝ်းလင်လွင်ႈယႂ်ႇ (လွင်ႈၵူၼ်းသေၵေႃႉ၊ တူဝ်သတ်း၊ ၸုမ်း၊ လွင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ၊ လွင်ႈပဵၼ်သေလွင်ႈလွင်ႈ)

တူဝ်ယေႃႈ:
ၶေႃႈမုၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း။ Wikipedia:Credible claim of significance

ပေႃးလိူဝ်သေဝႃႈ ပဵၼ် ၸုမ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢႆးပႆႇၺႃႇ သေ လွင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇၼႄလႆႈ လွင်ႈလိုဝ်းလင်လွင်ႈယႂ်ႇႁင်း ၵူၼ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ တူဝ်သတ်း၊ ၸုမ်း လွင်ႈတၢင်းဝႅပ်ႉသၢႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၶပ်ႉၶိုင်ဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[3]လွင်ႈမၵ်းမၢႆဢၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းပဵၼ်တႃႇ လွင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ၊ လွင်ႈၽူႈၵူၼ်း၊ ၸုမ်း လႄႈ လွင်ႈတူဝ်သတ်းၼိုင်ႈတူဝ်ႈ သေ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပပ်ႉ ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉလွင်ႈၶဝ်၊ ဢႄႇလ်ပမ်ႇ ၶဝ်၊ သွပ်ႉၾ်ဝႄးရ် ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈၶူင်သၢင်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်း တေဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃး။ လွင်ႈမၵ်းမၢႆဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်ႉၽၼ်း တူဝ်သတ်းသေ ၵူၺ်းပဵၼ်တႃႇ တူဝ်သတ်းၼိုင်ႈတူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပွင်ႈၵႂၢမ်းဢၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇၼႄလႆ လွင်ႈလိုဝ်းလင်လွင်ႈယႂ်ႇ ၼႆ ၶဝ်ႈပႃးတီႈၼႂ်း လွင်ႈမၵ်းမၢႆဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ။

 • {{Db-a7}}, {{Db-person}} – တွၼ်ႈတႃႇၽူႈၵူၼ်း၊ {{Db-band}} – တွၼ်ႈတႃႇၸုမ်း၊ {{Db-club}} – တွၼ်ႈတႃႇၵလၢပ်ႉ၊ ၸုမ်းလွင်ႈၵူၼ်း ၊ {{Db-inc}} – တွၼ်ႈတႃႇ ၶမ်ႇပၼီႇ၊ ၵေႃႇပူဝ်ႇရေးသျိၼ်း လႄႈ ၸုမ်းယႂ်ႇၸုမ်းလူင်၊ {{Db-web}} – တွၼ်ႈတႃႇဝႅပ်ႉသၢႆႉ၊ {{Db-animal}} – တွၼ်ႈတႃႇတူဝ်သတ်းတူဝ်လဵဝ်ႁင်းၶေႃ၊ {{Db-event}} – တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈပဵၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ
 • သင်ဝႃႈၼႄလႆႈ လွင်ႈလိုဝ်းလင်လွင်ႈယႂ်ႇ ၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်းၼႆ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉ A7 ။


A9. ဢမ်ႇမီးၽၢင်ႁၢင်ႈလိုဝ်းလင်လွင်ႈယႂ်ႇ (ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိူဝ်းဢတ်းသဵင်ဝႆႉ)

တူဝ်ယေႃႈ:
ၶေႃႈမုၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း။ Wikipedia:Credible claim of significance

ပဵၼ်ပွင်ႈၵႂၢမ်း ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိူဝ်းဢတ်းသဵင်ဝႆႉ ပဵၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇမီး ပွင်ႈၵႂၢမ်း ၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈၽူႈတႅမ်ႈၵႂၢမ်း လႄႈ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽၢင်ႁၢင်ႈလိုဝ်ႈလင်လွင်ႈယႂ်ႇ။ လွင်ႈမၵ်းမၢႆဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ တေဢမ်ႇၸႂ်ႉတီႈ လွင်ႈၶူင်သၢင်ႈမီႇတီႇယႃႇတၢင်ႇၸိူဝ်း၊ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ လႄႈ တီႈမဵဝ်းပွင်ႈၵႂၢမ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း။


ၶေႃႈမၵ်းမၢႆ ၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်းဝႆႉ

ၽိုၼ်ဢိင်

 1. တီႈၼႆႈၼႆႉ ဢၼ်ဝႃႈ "speedy" (ၽႂ်းၽႂ်း) ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈမၢႆထိုင် ၸၼ်ႉၵၢၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းလွင်ႈတႅပ်းတတ်းသိုဝ်ႈယူဝ်းသေ မၼ်းဢမ်ႇမၢႆထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်းတၢင်းႁိုင် ဢၼ်တႄႇသၢင်ႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ။
 2. သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇသုတ်းဝႆႉတင်း (သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ) ၼႆၸိုင် လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် ဢၼ်ပိၼ်ႇဝၢႆႇဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၵွင်ႉဝႆႉ ပွင်ႈၵႂၢမ်းသေဢၼ်ၼႆၸိုင် ဝႃႈပဵၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇပႃးဝႆႉလွင်ႈတၢင်း A3 ၼႆသေၵေႃႈ မွတ်ႇပႅတ်ႈလႆႈယူႇ။
 3. ၸွမ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းမိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉသေ ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လႆႈၼႆႉ လႆႈလွင်ႈလွတ်ႈၶႂၢင်းတီႈ A7 ယဝ်ႉ။