ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:Article wizard


တူဝ်ၸွႆႈသၢင်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး
ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇၶႃႈ
ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ၼိူဝ် တၢင်းၶဝ်ႈၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈ လွင်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈၸူး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးယူႇ!
မိူဝ်ႈပႆႇသၢင်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ပိူင်လိူင်းၼၼ်ႉ၊ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၽိုၵ်းႁဵတ်းတူၺ်း လွင်ႈမႄးထတ်း ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၵႃႈတီႈၼႂ်း Wikipedia's Sandbox တူင်ႇဝိူင်းSandbox သုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈယူႇ။ ၼၼ်ႉမၼ်းပဵၼ် လွၵ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ တႃႇၸၢမ်းတူၺ်း လွင်မႄးထတ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၵႂႃႇမီးၽွၼ်းယွၼ်ႉထိုင် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ႉသူတ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ၽွင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတိုၵ်ႉၸၢမ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် သေၸိူဝ်ႉသေလွင်ႈၸိုင် တူၺ်းပၼ် ၵႅမ်မိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶွင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉတႃႉ။