ၸႄႈတွၼ်ႈၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ

(လုၵ်ႉတီး ၸႄႈတွၼ်ႈၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)

ဢိင်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈမၢႆၶေႃႈမုၼ်း မိူဝ်ႈ လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2014 ၼၼ်ႉသေ တီႈၼႂ်း မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ ၼႆႉ ၸႄႈတွၼ်ႈ မီးၵႂႃႇ 74 ၸႄႈတွၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။

ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸိူဝ်းမီးၼႂ်း ၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸႄႈတိူင်း မႄးထတ်း

ပွတ်းၵၢင်မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ မႄးထတ်း

ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်း မႄးထတ်း


ၸႄႈတိူင်း တႃႈလိူဝ်ႇ မႄးထတ်းၼႃႈလိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ မႄးထတ်း


ပွတ်းဢွၵ်ႇမိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ မႄးထတ်း

ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် မႄးထတ်း


ၸႄႈမိူင်းတႆး မႄးထတ်း

မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ မႄးထတ်း
မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႄးထတ်း
မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မႄးထတ်း

ပွတ်းတႂ်ႈမိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ မႄးထတ်း

ၸႄႈၸိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇ မႄးထတ်း

ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ် မႄးထတ်း

ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်ပွတ်းဢွၵ်ႇ မႄးထတ်း
ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်ပွတ်းတူၵ်း မႄးထတ်း

ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ မႄးထတ်း

ပွတ်းႁွင်ႇ မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ မႄးထတ်း

ၸႄႈမိူင်းၶၢင် မႄးထတ်း

ၸႄႈမိူင်းၸႄႈၵႅင်း မႄးထတ်း

ပွတ်းၸၢၼ်း မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ မႄးထတ်း

ၸႄႈမိူင်းယၢင်း မႄးထတ်း

ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း မႄးထတ်း

ၸႄႈတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ မႄးထတ်း

ပွတ်းတူၵ်း မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ မႄးထတ်း

ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း မႄးထတ်း

ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ မႄးထတ်း

တွၼ်ႈလူ ၸိူဝ်းၵပ်းၵၢႆႇၵၼ် မႄးထတ်း

ၽိုၼ်ဢိင် မႄးထတ်း