ၸႄႈတွၼ်ႈၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ

ဢိင်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈမၢႆၶေႃႈမုၼ်း မိူဝ်ႈ လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2014 ၼၼ်ႉသေ တီႈၼႂ်း မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ ၼႆႉ ၸႄႈတွၼ်ႈ မီးၵႂႃႇ 74 ၸႄႈတွၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။

ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸိူဝ်းမီးၼႂ်း ၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸႄႈတိူင်းမႄးထတ်း

ပွတ်းၵၢင်မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇမႄးထတ်း

ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်းမႄးထတ်း


ၸႄႈတိူင်း တႃႈလိူဝ်ႇမႄးထတ်းၼႃႈလိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇမႄးထတ်း


ပွတ်းဢွၵ်ႇမိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇမႄးထတ်း

ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်မႄးထတ်း


ၸႄႈမိူင်းတႆးမႄးထတ်း

မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇမႄးထတ်း
မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇမႄးထတ်း
မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းမႄးထတ်း

ပွတ်းတႂ်ႈမိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇမႄးထတ်း

ၸႄႈၸိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇမႄးထတ်း

ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်မႄးထတ်း

ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်ပွတ်းဢွၵ်ႇမႄးထတ်း
ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်ပွတ်းတူၵ်းမႄးထတ်း

ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈမႄးထတ်း

ပွတ်းႁွင်ႇ မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇမႄးထတ်း

ၸႄႈမိူင်းၶၢင်မႄးထတ်း

ၸႄႈမိူင်းၸႄႈၵႅင်းမႄးထတ်း

ပွတ်းၸၢၼ်း မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇမႄးထတ်း

ၸႄႈမိူင်းယၢင်းမႄးထတ်း

ၸႄႈမိူင်းမွၼ်းမႄးထတ်း

ၸႄႈတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇမႄးထတ်း

ပွတ်းတူၵ်း မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇမႄးထတ်း

ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်းမႄးထတ်း

ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇမႄးထတ်း

တွၼ်ႈလူ ၸိူဝ်းၵပ်းၵၢႆႇၵၼ်မႄးထတ်း

ၽိုၼ်ဢိင်မႄးထတ်း