ၸႄႈတွၼ်ႈၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ

ဢိင်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈမၢႆၶေႃႈမုၼ်း မိူဝ်ႈ လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2014 ၼၼ်ႉသေ တီႈၼႂ်း မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ ၼႆႉ ၸႄႈတွၼ်ႈ မီးၵႂႃႇ 74 ၸႄႈတွၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။

ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸိူဝ်းမီးၼႂ်း ၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸႄႈတိူင်းထတ်း

ပွတ်းၵၢင်မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇထတ်း

ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်းထတ်း


ၸႄႈတိူင်း တႃႈလိူဝ်ႇထတ်းၼႃႈလိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇထတ်း


ပွတ်းဢွၵ်ႇမိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇထတ်း

ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ထတ်း


ၸႄႈမိူင်းတႆးထတ်း

မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇထတ်း
မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇထတ်း
မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းထတ်း

ပွတ်းတႂ်ႈမိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇထတ်း

ၸႄႈၸိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇထတ်း

ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်ထတ်း

ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်ပွတ်းဢွၵ်ႇထတ်း
ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်ပွတ်းတူၵ်းထတ်း

ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈထတ်း

ပွတ်းႁွင်ႇ မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇထတ်း

ၸႄႈမိူင်းၶၢင်ထတ်း

ၸႄႈမိူင်းၸႄႈၵႅင်းထတ်း

ပွတ်းၸၢၼ်း မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇထတ်း

ၸႄႈမိူင်းယၢင်းထတ်း

ၸႄႈမိူင်းမွၼ်းထတ်း

ၸႄႈတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇထတ်း

ပွတ်းတူၵ်း မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇထတ်း

ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်းထတ်း

ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇထတ်း

တွၼ်ႈလူ ၸိူဝ်းၵပ်းၵၢႆႇၵၼ်ထတ်း

ၽိုၼ်ဢိင်ထတ်း