ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ (ပၢႆးထႅၵ်ႉ)

(လုၵ်ႉတီး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:VP/T ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)
 ဝေႃးႁၢၼ် ပၢႆးထႅၵ်ႉ တၢင်းၶႆႈၸႂ် ဢၢႆႇတီႇယႃႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ 
တူဝ်ယေႃႈ:
ဢင်ႈ ပၢႆးထႅၵ်ႉ တီႈလၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တီႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈပၢႆးၸၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇသူင်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈသွပ်ႉၾ်ဝႄးလ်ဝီႇၶီႇ လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇလဝ်ႈယွၼ်း ႁၢင်ႈၽၢင်ဢၼ်မႂ်ႇၼႆ ႁဵတ်းတီႈ Phabricator လႄႈ။ (တူၺ်းတီႈ လၢႆးသူင်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈသွပ်ႉၾ်ဝႄးရ်ၽိတ်းပိူင်ႈ လႄႈ။)

တွၼ်ႈတႃႇ ၶေႃႈထၢမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ (MediaWiki) ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတီႈ ၽိူၼ်ၸွႆႈထႅမ် ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၼၼ်ႉလႄႈ။

ၶေႃႈထၢမ် ဢၼ်ၵႆႉၵႆႉထုၵ်ႇထၢမ် (FAQ) (see also: Wikipedia:FAQ/Technical)
Q:
A:
« လွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ် ဢၼ်ၵဝ်ႇ၊ ဢမ်ႇပႆႇမီးၽိုၼ်ၵဝ်ႇ (သၢင်ႈ)