ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ (ဢၢႆႇတီႇယႃႇ)

 ဝေႃးႁၢၼ် ပၢႆးထႅၵ်ႉ တၢင်းၶႆႈၸႂ် ဢၢႆႇတီႇယႃႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ 
တူဝ်ယေႃႈ:
ဢွင်ႈ ဢၢႆႇတီႇယႃႇ တီႈလၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇတႄႇ ပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် ဢမ်ႇၼၼ် ပၢႆးဝူၼ်ႉဢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး တေတႄႇႁဵတ်းလႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇၵဵပ်းဢဝ် ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်သေ ဢုပ်ႇၵုမ်ၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉ လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ (တၢင်းၶႆႈၸႂ်) လႄႈ။
မိူဝ်ႈပႆႇတႄႇ တွၼ်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းတေႃႈ မၢႆတွင်းဝႆႉပၼ် ၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

မိူဝ်ႈပႆႇတႅမ်ႈ တၢင်းၶႆႈၸႂ်ၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းတေႃႈ မၢႆတွင်းပၼ် ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ။

  • ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ မၼ်း'ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢွင်ႈတီႈ တႃႇတေၵဵပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် လႄႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဢွင်ႈတီႈ တႃႇထတ်းသၢင်ႈ "ႁပ်ႉႁၼ်" လႄႈ "ဢမ်ႇႁပ်ႉႁၼ်"။ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ပၢႆးဝူၼ်ႉလႄႈ။ ပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ၼိူဝ် ပိူင်ပႅၵ်ႇ လႄႈ။
« လွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ် ဢၼ်ၵဝ်ႇ၊ ဢမ်ႇပႆႇမီးၽိုၼ်ၵဝ်ႇ (သၢင်ႈ)