ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ (ဝေႃးႁၢၼ်)

 ဝေႃးႁၢၼ် ပၢႆးၸၢင်ႈ တၢင်းၶႆႈၸႂ် ဢၢႆႇတီႇယႃႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ 
ဢၼ်ပဵၼ် ဢွင်ႈ ဝေႃးႁၢၼ် တီႈလၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ၵပ်းၵၢႆလူၺ်ႈ ဝေႃးႁၢၼ် ဢၼ်တႃႇပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇယၢပ်ႇလႄႈ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈဝေႃးႁၢၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢႆးလႂ်ပၢႆးၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။
« လွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ် ဢၼ်ၵဝ်ႇထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:ၽိုၼ်မၢႆ လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ