ယိုၼ်ယၼ်ဝႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသိုပ်ႇမႄႇၶႂၢၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းဝႆႉ။ယိုၼ်ယၼ်ဝႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈသိုပ်ႇမႄႇၶႂၢၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း။

Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း မႄးထတ်း

Example: {{If extended confirmed|text for extended confirmed users|text for non-extended confirmed users}}

By default, <span>...</span> tags are used to wrap the specified content. |tag=div can be used if the content contains block-level elements.

ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ မႄးထတ်း

Displays wikitext based on whether or not a user is extended confirmed.

Template parameters

Parameterၶေႃႈသပ်းလႅင်းTypeStatus
If extended confirmed1

Wikitext to display if user is extended confirmed

Contentsuggested
If not extended confirmed2

Wikitext to display if user is not extended confirmed (includes IPs)

Contentsuggested
tagtag

Changes the HTML tag used

Default
span
Example
div
Unknownoptional

တူၺ်းပႃး မႄးထတ်း