ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယိုၼ်ယၼ်ဝႆႉႁင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ။ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇပႆႇယိုၼ်ယၼ်ဝႆႉႁင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ။

Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း

မႄးထတ်း

Example: {{If autoconfirmed|text for autoconfirmed users|text for non-autoconfirmed users}}

By default, <span>...</span> tags are used to wrap the specified content. |tag=div can be used if the content contains block-level elements.

ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ

မႄးထတ်း

Displays wikitext based on whether or not a user is autoconfirmed.

Template parameters[ၸတ်းၵၢၼ် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ]

Parameterၶေႃႈသပ်းလႅင်းTypeStatus
If autoconfirmed1

Wikitext to display if user is autoconfirmed

Contentsuggested
If not autoconfirmed2

Wikitext to display if user is not autoconfirmed (includes IPs)

Contentsuggested
tagtag

Changes the HTML tag used

Default
span
Example
div
Unknownoptional

တူၺ်းပႃး

မႄးထတ်း