ပၶူၵ်ႉၵူႇ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ

(လုၵ်ႉတီး ၸႄႈတွၼ်ႈပၶူၵ်ႉၵူႇ ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)

ၸႄႈတွၼ်ႈပၶူၵ်ႉၵူႇ (မၢၼ်ႈ: ပခုက္ကူခရိုင် ; ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Pakokku Township) ၼႆႉ မီးဝႆႉ ပွတ်းၽၢႆႇတူၵ်း ၼမ်ႉၵဵဝ် ဢၼ်မီး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢဝ်တင်းၸႄႈဝဵင်း (5) ၸႄႈဝဵင်းသေ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ။

ၸႄႈတွၼ်ႈပၶူၵ်ႉၵူႇ
ၸႄႈတွၼ်ႈပၶူၵ်ႉၵူႇ is located in မိူင်းမၢၼ်ႈ
ၸႄႈတွၼ်ႈပၶူၵ်ႉၵူႇ
ၸႄႈတွၼ်ႈပၶူၵ်ႉၵူႇ
ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 21°20′N 95°06′E / 21.333°N 95.100°E / 21.333; 95.100ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 21°20′N 95°06′E / 21.333°N 95.100°E / 21.333; 95.100
မိူင်း  မျၢၼ်ႇမႃႇ
ၸႄႈတိူင်း  မၵူၺ်း
ၸႄႈဝဵင်း 5
ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ ဝဵင်းပၶူၵ်ႉၵူႇ
ၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႃႈလိၼ် လၵ်းၸဵင်ၶၢဝ်းယၢမ်းမျၢၼ်ႇမႃႇ (UTC+6:30)

ၸႄႈဝဵင်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃး

မႄးထတ်း
  1. ၸႄႈဝဵင်းပၶူၵ်ႉၵူႇ
  2. ၸႄႈဝဵင်းယေႇၸၵျူဝ်ႇ
  3. ၸႄႈဝဵင်းသဵၵ်ႉၽျူႇ
  4. ၸႄႈဝဵင်းမျႅင်ႇ
  5. ၸႄႈဝဵင်းပွၵ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ဝဵင်းပၵ်းလုမ်းၸႄႈတွၼ်ႈ

မႄးထတ်း

ဝဵင်းပၵ်းလုမ်းၸႄႈတွၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် ဝဵင်းပၶူၵ်ႉၵူႇသေ ပဵၼ်ဝဵင်းလူင် ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်း ဢၼ်မီးၽင်ႇၽၢႆႇတူၵ်း ၼမ်ႉၵဵဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႃႈ ဝဵင်းလူင် ၸိူဝ်းမီးၽၢႆႇတူၵ်း ၼမ်ႉၵဵဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝဵင်း ဢၼ်တူၵ်းၵၢင်ၵႅၼ်လီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မီးဝႆႉ ၶူဝ်ဢေႇရႃႇဝတီႇ (ပၶူၵ်ႉၵူႇ) ဢၼ်တင်းလူတ်ႉၵႃး ရူတ်ႉရဵၼ်းတႆႇၶၢမ်ႈလႆႈလႄႈ တင်း ထုင်ႉပွတ်ႈဢွၵ်ႇ ၼမ်ႉၵဵဝ်သေ ၸၢင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၵႂႃႇမႃးလႆႈငၢႆႈယူႇယဝ်ႉ။

ဝဵင်းတၢင်ႇၸိူဝ်း

မႄးထတ်း

ဝဵင်းတၢင်ႇၸိူဝ်း ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်း ၽၢႆႇႁဵတ်းတဵၼ်းႁွမ်ႇဢွၵ်ႇ ၸိူဝ်းပဵၼ် ဝဵင်းယေႇၸၵျူဝ်ႇဝဵင်းသဵၵ်ႉၽျူႇဝဵင်းမျႅင်ႇဝဵင်းပွၵ်ႉဝဵင်းပၶၢၼ်း ဢၼ်မီးၽင်ႇၽၢႆႇပုၼ်ႉ ဝဵင်းၶျွၵ်ႉ ၸႄႈတွၼ်ႈမၵူၺ်းဝဵင်းမျိတ်ႉၶျေႇ ဢၼ်မီးၽင်ႇ ၽၢႆႇပုၼ်ႉ ဝဵင်းၺွင်ႇဢူးၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်

မႄးထတ်း