ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ပွင်ႈၵႂၢမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

(လုၵ်ႉတီး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:Your first article ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)
တူဝ်ယေႃႈ:

လွင်ႈတႅမ်ႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်းၼိုင်ႈဢၼ်

လဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေႁဵတ်းႁိုဝ်တႅမ်ႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်းၼိုင်ႈဢၼ်။


တွၼ်ႈတႃႇလႆႈ တူဝ်ထူပ်း ၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ sandbox ၼၼ်ႉယူႇ – ဢမ်ႇၼၼ် သင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈဝႆႉလွၵ်ႉဢိၼ်ႇၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၸၢင်ႈၸႂ်ႉ sandbox သုၼ်ႇတူဝ် ၼၼ်ႉယူႇ။


ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇၶႃႈ!

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ တေပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈသေၵေႃႈ ၸႂ်ႉဝႆႉ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးယူႇယဝ်ႉ။ ပွင်ႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းမီးဝႆႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းယဝ်ႉ လွင်ႈမႄးထတ်းၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈမႄးထတ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်းၵူၼ်းတၢင်းၵေႃႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ်ဢၼ်တူဝ်ႈတၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ တႄႇသၢင်ႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယူႇယဝ်ႉ။ ႁတ်းႁၢၼ်လႄႈ!

သိုပ်ႇမိုတ်ႈ

မႄးထတ်း

သွၵ်ႈႁႃပွင်ႈၵႂၢမ်း ၸိူဝ်းမီးဝႆႉယဝ်ႉ

မႄးထတ်း

ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ၸူႉ ဢိင်ဢၢင်ႈ

မႄးထတ်း

ၶေႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်တေလႆႈဝႄႈ

မႄးထတ်း

ဢၼ်တေလႆႈမၢႆတွင်းဝႆႉၼၼ်ႉ...

မႄးထတ်း

တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်

မႄးထတ်း

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ လွင်ႈတၢင်းပႃးၼႂ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၸမ်ၵၼ် ၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်ယူႇႁႃႉ

မႄးထတ်း

ႁူဝ်ၶေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ပွင်ႈၵႂၢမ်းမႂ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

မႄးထတ်း

လွင်ႈၵႄႈလိတ်ႈ မႃးမိူၼ်တေႃႇၼႃႈၵၼ်

မႄးထတ်း

ထႅမ်သႂ်ႇ ၶေႃႈဢိင်ဢၢင်ႈ

မႄးထတ်း

ၸႅၵ်ႇပိူင်ထၢၼ်ႈ

မႄးထတ်း

ၸၼ်ႉလိုၼ်းသုတ်း

မႄးထတ်း

ပေႃးယဝ်ႉ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းသင်

မႄးထတ်း

တွၼ်ႈတႃႇတေတိူဝ်းၶႅမ်းလႅပ်ႈၵႂႃႇ သိုပ်ႇမူၼ်ႉမႄးလႄႈ

မႄးထတ်း

လွင်ႈတိူဝ်းတွၼ်းၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ လွင်ႈတမ်းပိူင်

မႄးထတ်း

ထႅမ်သႂ်ႇ ၼႃႈလိၵ်ႈ သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ

မႄးထတ်း

တိုၵ်ႉလူဝ်ႇ တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ယူႇႁႃႉ

မႄးထတ်း

လူတူၺ်း ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇၽိင်ႈထုင်းဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ

မႄးထတ်း