ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ

ၼႃးလိၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ ဢမ်ႇၼၼ် တိူင်းၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ႁွင်ႉၵိုၵ်းၼႃႈလိၼ် ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇၼႆႉယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်းမိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇၼႆႉ ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ မီးဝႆႉ ႁႃႈဢၼ် ႄလႈ တိူင်းၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ မီးဝႆႉ ဢၼ်ၼိူင်ႈယဝ်ႉ။

ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃလႄႈ ၸႄႈတိူင်း
ၸိုဝ်ႈ ၸိုဝ်ႈ ဢင်းၵိတ်ႉ Capital ၼႃႈလိၼ် တၢင်းၼမ်ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢေႇရိယႃႇ (km²) ပိူင်သႅၼ်း
ၼႃႈလိၼ်ထၼုၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ Danu Self-Administered Zone ၸႄႈဝဵင်းပၢင်းတရႃႉ မိူင်းတႆး ၼႃးလိၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ
ၼႃးလိၼ်ၵူဝ်းၵၢင်ႉၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ Kokang Self-Administered Zone ၸႄႈဝဵင်းလဝ်ႉၵႆႇ မိူင်းတႆး ၼႃးလိၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ
ၼႃႈလိၼ်ၼႃႇၵၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ Naga Self-Administered Zone ၸႄႈဝဵင်းလႁႄႇ ၸႄႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၼႃးလိၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ
ၼႃးလိၼ်ပဢူဝ်းၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ Pa'O Self-Administered Zone ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း မိူင်းတႆး ၼႃးလိၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ
ၼႃႈလိၼ်ပလွင်ႈၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ Pa Laung Self-Administered Zone ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ မိူင်းတႆး ၼႃးလိၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ
တိူင်းဝႃႉၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ Wa Self-Administered Division ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ မိူင်းတႆး တိူင်းၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ

ၸုမ်းၵွၼ်းၵၢၼ် ၼႃးလိၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃထတ်း

ပဵၼ်ၸုမ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၽၢႆႇမၵ်းမၼ်ႈပၵ်းပိူင် ယဝ်ႉ။ ဢဝ်ၸုမ်းၵွၼ်းၵၢၼ် ႁဵတ်းပဵၼ်ငဝ်ႈသေ လႆႈၽွတ်းႁႅၼ်းဝႆႉ ၵေႃႇမတီႇပွင်ၵၢၼ်ပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉ။

ၸိူဝ်းလီတူၺ်း ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇၵၼ်ထတ်း

လႅၼ်လိၼ်ၽွင်းငမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ