ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

===[[႔ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ| ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႔ ဝၼ်း]]===
*[[ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃး|ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃး]] (မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ)
*[[ဝၼ်းလိၵ်ႈၵူၼ်းတႃမွတ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ|ဝၼ်းလိၵ်ႈၵူၼ်းတႃမွတ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ]] - World Braille Day
 
===[[႕ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ| ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႕ ဝၼ်း]]===