ၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ် လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ် လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (မၢၼ်ႈ: ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw, တူဝ်ယေႃႈ CRPH) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းသၢင်ႈမၢႆမီႈပၵ်းပိူင်ၾိင်ႈမိူင်း ဢၼ်တၢင်တူဝ် တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် လိူၵ်ႈတၢင်ႇမိူဝ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ 2020 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၵေႃႇမတီႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉၸိူဝ်းထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတၢင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 17 ၵေႃႉယဝ်ႉ။[1]

ၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ်
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ် လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၵေႃႇမတီႇ
ၽွတ်ႈႁႅၼ်းမႃး 5 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2021; 3 ပီ ပူၼ်ႉမႃး (2021-02-05)
ၸုမ်းဢွၼ်တၢင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.facebook.com/crph.official.mm

တီႈပၢင်ၵုမ်ၸုမ်း(Zoom) တႅၼ်းၽွင်း 300 ပၢႆ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတၢင်ႇမႃး မိူဝ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ 2020 ၼၼ်ႉ ဢဝ်တင်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း 15 ၵေႃႉသေ လႆႈတႄႇၽွတ်ႈႁႅၼ်းမႃး မိူဝ်ႈ ပီ 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 5 ဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[2][3][4]

မိူဝ်ႈ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ CRPH လႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လွင်ႈတပ်ႉမတေႃႇ ယႃႉပႅတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လိူၵ်ႈတၢင်ႇမႃးၼၼ်ႉ မၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆမီႈၾိင်ႈမိူင်း ၵၼ် (6) ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၽိတ်းၽိင်ႈၼၼ်ႉလႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းၽိင်ႈၼႆသေ[5][6] လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတပ်ႉမတေႃႇၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈၶႂၢင်ႇတြႃး ဝႃးၼႆယဝ်ႉ။[5] ၶဝ်လႆႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ဝႆႉဝႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽွင်းတၢင်တူဝ်ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ် ပေႃးဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼႆ ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ် လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်ႈႁူမ်ႈတုမ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။[5]

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 9 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ် လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ လႆႈဢဝ် မၢႆမီႈၾိင်ႈမိူင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းသိုပ်ႇဢႃႇယုထႅင်ႈ 5 ပီ တေႃႇထိုင် ပီ 2026 ဢေႇပရႄႇ 1 ဝၼ်းယဝ်ႉ။[6] ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း ယိပ်းၵမ်ႁုၵ်းႁၢႆႉၼိူဝ် လွင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်သေ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယႃႇပေႁႂ်ႈယိပ်းၵမ်ႁုၵ်းႁၢႆႉၼႆသေ ၶဝ်ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶဝ် သၢၼ်ၶတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယူႇယဝ်ႉ။[7]

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 10 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ် တႅၼ်းၽွင်းသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်တီႈ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တဢၢင်း(ပလွင်ႈ) လႄႈ ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၵရႅၵ်ႉတိတ်ႉၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ထႅမ်သႂ်ႇတီႈၼႂ်း ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃႇမတီႇယူႇယဝ်ႉ။[8]

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း

မၢႆ ၸိုဝ်ႈ တႃႈၶုၼ် ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း
1 တေႃႇၽျူႇၽျူႇတိၼ်း တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မိင်ႇၵလႃႇတွင်ႇၺုၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ (NLD)
2 ဢူးယီႇမုၼ်ႇ (ႁ) ဢူးတိၼ်ႇတိတ်ႉ တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈပုပ်ႉပသီႇရိ -
3 ဢူးထုၼ်းမျိၼ်ႉ တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈပႁၢၼ်း
4 ဢူးၼႅင်ႇထူးဢွင်ႇ တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈၼထူဝ်းၵျီး
5 တွၵ်ႇတႃႇ ဝူၺ်ႇၽျူဝ်းဢွင်ႇ တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈတႃႇၵေႇတ
6 တေႃႇၸိၼ်ႇမႃႇဢွင်ႇ တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈယၢၼ်ႇၵိၼ်း
7 ဢူးလႂိၼ်ႇၵူဝ်ႇလၢတ်ႉ တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈတၢၼ်ႇလိၼ်ႇ
8 ဢူးဢူၵ်ႉၵႃႇမိၼ်း တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၵ်ႉ
9 ဢူးဝိၼ်းၼႅင်ႇ တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းၵွင်း
10 ဢူးၼေႇမျူဝ်း တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈယွင်ႁူၺ်ႈ
11 ဢူးၸေႃႇမိၼ်းတဵင်း တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈလေးမျႅတ်ႉၼႃႇ
12 ဢူးမျူဝ်းၼႅင်ႇ တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸႄႈဝဵင်းၶျၢၼ်းဢေးတႃႇၸၢၼ်ႇ
13 ဢူးၸေႇလၢတ်ႉ တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်ႈၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်
14 တေႃႇမျၢတ်ႉတီႇတႃႇထုၼ်း မၢႆ-8၊ တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်ႈၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း
15 ၸေႃးသျႃႈၽွင်ဢႂႃ မၢႆ - 4၊ တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်ႈၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸႄႈမိူင်းယၢင်း
17 ဢူးရေႃးပတ်ႉၺေးရႄ မၢႆ - 10၊ တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်ႈၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၵရႅၵ်ႉတိတ်ႉၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် (KySDP)
17 ဢူးလႃႉမိၼ်းထုၼ်း (ႁ) ဢၽျူဝ်း တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈၼမ်ႉသၼ်ႇ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တဢၢင်း (ပလွင်ႈ)(TNP)

[4]

ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸူဝ်ၵႅပ်ႉ

မိူဝ်ႈ လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ ၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ် လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈပိုၼ်ဢွၵ်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢႆႇ မၢႆ (11/2021) သေ လႆႈယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၵၢၼ် ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်တႅၼ်းတၢင် ၽွင်းလူင် ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။[9]

ၽွင်းလူင်ၸိူဝ်ႈၵႅပ်ႉ
မၢႆၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် လွင်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ႇ
ဝၼ်းတႄႇ ဝၼ်းသုတ်း ဝၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်
1 တေႃႇၸိၼ်ႇမႃႇဢွင်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း 2021 မၢတ်ႉၶျ် 2 ယၢမ်းလဵဝ် 1160
2 ဢူးလႂိၼ်ႇၵူဝ်ႇလၢတ်ႉ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ 2021 မၢတ်ႉၶျ် 2 ယၢမ်းလဵဝ် 1160
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
3 ဢူးတိၼ်ႇထုၼ်းၼႅင်ႇ ၵၢၼ်တမ်းၽႅၼ်၊ ၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း လႄႈ ၵၢၼ်ႁူင်းငၢၼ်း 2021 မၢတ်ႉၶျ် 2 ယၢမ်းလဵဝ် 1160
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း လႄႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼွၵ်ႈမိူင်း
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ
4 တွၵ်ႇတႃႇၸေႃႇဝူၺ်ႇၸူဝ်း ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ႁႅင်းငၢၼ်း၊ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇမိူင်း လႄႈ ၵၢၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း 2021 မၢတ်ႉၶျ် 2 ယၢမ်းလဵဝ် 1160
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးပႆႇၺႃႇ
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း

တႃႇလူထႅင်ႈ တၢင်ႇဢၼ်

ၽိုၼ်ဢိင်

  1. "NLD အမတ် ၁၅ ဦးပါ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီဖွဲ့စည်း" (in my)၊ VOA၊ 5 February 2021။ 
  2. ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီဖွဲ့စည်း၊ သမ္မတဦးဝင်းမြင့် ခေါင်းဆောင်သော အစိုးရသာလျှင် တရားဝင်အစိုးရဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာကိုကြေညာ. Archived from the original on 2021-02-05။ Retrieved on 2021-02-05
  3. NLD အမတ် ၁၅ ဦးပါ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီဖွဲ့စည်း. Archived from the original on 2021-02-06။ Retrieved on 2021-02-06
  4. 4.0 4.1 ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြု ကော်မတီကို ကိုယ်စားလှယ် ၁၅ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း NLD ပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ထုတ်ပြန်. Retrieved on 2021-02-06
  5. 5.0 5.1 5.2 Amid Coup, Myanmar's NLD Lawmakers Form Committee to Serve as Legitimate Parliament (in en-US) (2021-02-08).
  6. 6.0 6.1 "ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီက အစိုးရဖွဲ့ဖို့ပြင်" (in my)၊ BBC News မြန်မာ 
  7. ဆန္ဒပြသူများကို အကြမ်းဖက်မဖြိုခွင်းရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ ထုတ်ပြန် (in my).
  8. သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်( ၂ ) (in my) (2021-02-10).
  9. "CRPH က အစိုးရသစ်ဖွဲ့တာမဟုတ်၊ ကြားကာလ ကိုယ်စားပြုသူတွေ ခန့်ထားတာလို့ဆို"။ 

ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ