ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ၵူႈမိုဝ်းလၢႆးတႅမ်ႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်းၶႅမ်ႉ


တီႈၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ တေသပ်းလႅင်းသၢင်းလၢင်းပၼ်ၵႂႃႇဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်တႅမ်ႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်းယမ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၵႃႈတီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး၊ တေႁဵတ်းႁိုဝ် တမ်းပိူင်မၼ်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီးလွင်ႈၸၼ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈသႂ်ႇ၊ တွၼ်ႈတႃႇတေပဵၼ် ပွင်ႈၵႂၢမ်းၶႅမ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်၊ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်း ဢၼ်သၢင်းလႅင်း ၸႅင်ႈလႅင်းလီ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈလူလိၵ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

  • ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်တေတႅမ်ႈၵႃႈတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉသေ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးလွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ ဢၼ်ၸၢင်ႈမီးတီႈပွင်ႇသွင်ၶေႃႈၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၼ်ႁႃ ပိူင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ၊ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် သင်ဝႃႈမီးမႃး လွင်ႈတၢင်းတႃႇတေတွင်ႈထၢမ်ၼႆၸိုင် ၶဝ်ႈသေတွင်ႈထၢမ်လႆႈ ၵႃႈတီႈ ပိူင်ထၢၼ်ႈထၢမ်တွပ်ႇၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။
  • သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၶႂ်ႈလူတူၺ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်းဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ၼႆၸိုင် ၵႂႃႇလူတူၺ်းလႆႈ ၵႃႈတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။
  • ပေႃးတႅမ်ႈပွင်ႈၵႂၢမ်း တီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ၽွင်ႈမိူဝ်ႈတႅမ်ႈၼႄ ၶေႃႈဢိင်ဢၢင်ႈ ၽၢႆႇၼွၵ်ႈလႄႈသင်၊ ပေႃးၶႂ်ႈဢဝ် ပွင်ႈၵႂၢမ်းတီႈၼႂ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢိင်ဢၢင်ႈၵၼ်လႄႈသင်ၼႆ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလႆႈ ၵႃႈတီႈၼႃႈလိၵ်ႈ ႁူဝ်ႁုပ်ႈ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးလႄႈသင်၊ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈ [[Help:Link|လွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်]ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ပေႃးၶႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတီႈၵႂၢင်ႈမၼ်း တူၺ်းတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈယူႇၶႃႈ။
  • တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈလူလိၵ်ႈ၊ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ၵႃႈတီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸၼ်ၸႂ် ၼင်ႈယႃႇပေႁႂ်ႈပေႃးၶႂ်ႈလုၵ်ႉၼၼ်ႉၼႆ တေလႆႈမႄးၽၢင်ႁၢင်ႈ မၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတူၺ်းလႆႈတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇတႆး ဢၼ်ပဵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈ ၵူႈမိုဝ်းသတၢႆႇၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။
  • တီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ သေၵေႃႉၵေႃႉ တႅမ်ႈဝႆႉလွင်ႈတၢင်းသေဢၼ်ဢၼ် (ပွင်ႈၵႂၢမ်းၼိုင်ႈဢၼ်)သေ ယွၼ်ႉလွင်ႈတႅမ်ႈၼႄမၼ်း ၽိတ်းပိူင်ႈဝႆႉလႄႈသင်၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၶႂ်ႈၶိုၼ်းမႄးၽိူမ်ႉထႅမ်သႂ်ႇပၼ် လွင်ႈတၢင်းဢၼ်တိူဝ်းသၢင်ႇထုၵ်ႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလႄႈသင်ၼႆ တႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလႆႈဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် မႄးထတ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်းၼိုင်ႈဢၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တူၺ်းလႆႈတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ [[ႁူဝ်ႁုပ်ႈ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးလႄႈသင်၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃး ၶႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း တီႈၵႂၢင်ႈမၼ်းၼႆၸိုင် လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလႆႈၵႃႈတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈမႄးထတ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉလႆႈယူႇၶႃႈ။
  • ၽွင်းတႅမ်ႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်းတီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈလွင်ႈတႄႇတႅမ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်မႂ်ႇ လႄႈ လွင်ႈၸီႉၸမ်ႈၼႄ ပၼ်ႁႃလွင်ႈသႂ်ႇ လွၵ်းသဵၼ်ႈ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလႆႈယူႇၶႃႈ။

တီႈဝႆႉတီႈဝၢင်းမႄးထတ်း

ပေႃးဝႃႈတေတႅမ်ႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်းဝီႇၶီႇယဝ်ႉၼႆၸိင် ၼင်ႇႁိုဝ် ပွင်ႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေတႅမ်ႈၼၼ်ႉ ပေႃးတေမီးလွင်ႈၸၼ်ၸႂ်ၼႆ လွင်ႈဝူၼ်ႉဝႆႉလူင်ႈၼႃႈဝႃႈ တေတႅမ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် တေဝႆႉတေဝၢင်း တေႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်ၼႆ လိူဝ်သေ လွင်ႈဝႆႉလွင်ႈဝၢင်းပွင်ႈၵႂၢမ်းၼိုင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ပဵၼ် ၶေႃႈလၢတ်ႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ ဢၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းလီ၊ ၵၢင်တူဝ် ဢၼ်ယမ်ဢၼ်လႅတ်းၽၢႆ၊ ၶွတ်ႇယွတ်ႈ ဢၼ်မီး လွင်ႈဢိင်ဢၢင်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈၼႄဝႆႉပၼ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးဢဝ် လွင်ႈတၢင်း ၶေႃႈမုၼ်းၸိူ်ဝးၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈလႆႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်းၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆ ပွင်ႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇတေတၢင်ႇမၢႆၵႂႃႇဝႃႈ ပဵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး (ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇဢွၼ်ႇလၢႆး) ဢၼ်ပဵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် တွၼ်ႈတႃႇဢိင်ဢၢင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း မိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပိူင်ၽွတ်းႁႅၼ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်းၼိုင်ႈႁူဝ်မႄးထတ်း

ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈၶေႃႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈမႄးထတ်း

ၵၢင်တူဝ်မႄးထတ်း

ႁူဝ်ၶေႃႈမႄးထတ်း

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမႄးထတ်း

ပိူင်သွႆႉႁၢင်မႄးထတ်း

သႅၼ်းလဵၵ်ႉယႂ်ႇမႄးထတ်း

Articles covering subtopicsမႄးထတ်း

Information style and toneမႄးထတ်း

ပိူင်တၢင်ႇလၢတ်ႈၶၢဝ်ႇမႄးထတ်း

ပိူင်ႁူဝ်ႁုပ်ႈမႄးထတ်း

Toneမႄးထတ်း

Provide context for the readerမႄးထတ်း

Evaluating contextမႄးထတ်း

Build the webမႄးထတ်း

State the obviousမႄးထတ်း

တွၼ်ႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈမႄးထတ်း

ၶၵ်ႉလိၵ်ႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈမႄးထတ်း

he rest of the opening paragraphမႄးထတ်း

The rest of the lead sectionမႄးထတ်း

Use other languages sparinglyမႄးထတ်း

Use color sparinglyမႄးထတ်း

Use clear, precise and accurate termsမႄးထတ်း

Be conciseမႄးထတ်း

Principle of least astonishmentမႄးထတ်း

Use of 'refers to'မႄးထတ်း

Check your factsမႄးထတ်း

Check your fictionမႄးထတ်း

Stay on topicမႄးထတ်း

Pay attention to spellingမႄးထတ်း

Avoid peacock and weasel termsမႄးထတ်း

Examplesမႄးထတ်း

Exceptionsမႄးထတ်း

Make omissions explicit for other editorsမႄးထတ်း

Other issuesမႄးထတ်း

တႃႇတူၺ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းမႄးထတ်း

မၢႆတွင်းမႄးထတ်း

ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈမႄးထတ်း

ၶေႃႈမုၼ်းၵပ်းၵၢႆႇမႄးထတ်း