တၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈတႅမ်ႈမႄးထတ်း လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ပိူင်တႅမ် လၵ်းၼမ်း

တႄႇတႅမ်ႈလွင်ႈမူၼ်ႉမႄးလွင်ႈတမ်းပိူင် (Formatting)၊ လွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇ (Linking)၊ မၢႆ (list)၊ တမ်းလွၵ်းသဵၼ်ႈ (Table)၊ Infoboxၶႅပ်းႁၢင်ႈ (Image)၊ လွင်ႈလေႃးၵၼ်ၽိုၼ်ဢိင်ငဝ်ႈငႃႇ ပၢႆးၼပ်ႉၽိုၼ်မၢႆလွင်ႈသႂ်ႇ Internal Linkမႄးထတ်း

Internal Link ဢၼ်ဝႃႈ ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈၶိုၼ်းၸီႉၵွင်ႉၸူး လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈၼႂ်း Wiki ၼႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း:: လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉ [[ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး]] ။ တီႈၼၼ်ႈၼၼ်ႉ သႂ်ႇဝႆႉႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼႂ်း Internal link ဢၼ်ပဵၼ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃႈ ဢၼ်တူဝ်လိၵ်ႈမၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼႆႉ ဢဝ် | သေသႂ်ႇပၼ်တီႈၼႂ်းၵၢင်မၼ်းလႆႈယူႇ။ [[တူၼ်ႈတီး|ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး]] ၼႆ တေလႆႈႁၼ်ပဵၼ်ဝႆႉ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။


လွင်ႈသႂ်ႇ External Linkမႄးထတ်း

[http://www.example.com link title]


Redirectမႄးထတ်း

ပေႃးၶႂ်ႈသႂ်ႇ redirect ၸူးတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆၸိုင် တႅမ်ႈပၼ်ၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ

#REDIRECT [[Page Name]]

တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပေႃးၵႂႃႇတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ JSP ၼႆ ႁႂ်ႈမၼ်း ပိၼ်ဝၢႆႇၵႂႃႇၸူး ၼႃႈလိၵ်ႈ Java Server Page ၼႆၸိုင် တီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ JSP Page ၼၼ်ႉ ဟုရေးသားပါတယ်။ ဥပမာ JSP Page ကို သွားလျှင် Java Server Page ကို ညွှန်းလိုပါက JSP page တွင်

တႅမ်ႈသႂ်ႇပၼ်

#REDIRECT [[Java Server Page]]

ၼႆၵေႃႈ လႆႈယဝ်ႉ။

လွင်ႈသႂ်ႇ Categoryမႄးထတ်း

တီႈလွင်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႅမ်ႈယူႇၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈၸႅၵ်ႇပိူင်ထၢၼ်ႈ category ၼႆၸိုင် တႅမ်ႈပၼ်

[[Category:Category Name]]

ၼႆၵေႃႈလႆႈယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႅမ်ႈယူႇၼၼ်ႉ ပဵၼ် ပွင်ႈၵႂၢမ်းၼႆၸိုင် ဢဝ်

[[Category:Articles]]

ဢၼ်ၼႆႉ တႅမ်ႈသႂ်ႇပၼ် တီႈၽၢႆႇၼိူဝ်သုတ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၽၢႆႇတႂ်ႈသုတ်းၵေႃႈလႆႈယူႇယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈၵွင်ႉၵၢႆၸူး ပိူင်ထၢၼ်ႈ Category ၼႆၸိုင် တႅမ်ႈသႂ်ႇပၼ်

[[:Category:Articles]]

ၼႆၵေႃႈ လႆႈယဝ်ႉ။