ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Template link expanded with subst

(လုၵ်ႉတီး ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Tlxs ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)

{{subst:ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Template link expanded with subst}}

Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ

This template, often abbreviated as {{tlxs}}, is used to provide stylized formatting to template displays without actually using the template itself.

ပႃႇရႃႇမီႇတႃႇ မႄးထတ်း

With the exception of alttext, the named parameters are toggles that are either omitted (default in most cases) or activated (by being assigned a value such as "on", "yes", "true", "include", etc.). They may be included in any order (see Examples below). Certain templates have the parameter "on" by default; see the main table for all alternate options.

Parameter Action Use with
{{example}}
Default active
brace Include braces as part of the template link {{example}} {{tlw}}/{{tn}}
braceinside Include innermost braces as part of the template link {{example}}
bold Renders the template link/name in bold {{example}} {{tlb}}, {{tlxb}}
code Display output using HTML <code>...</code> tags (monospaced font) {{example}} {{tlc}}, {{Template link expanded}}, etc.
italic Display any parameters accompanying the template link/name in italics {{example|param}} {{tlxi}}
kbd Display output using HTML <kbd>...</kbd> tags (monospaced font) {{example}}
nolink Don't render the template name as a link {{example}} {{tlf}}, {{tlc}}, {{tnull}}
nowrap Prevent the insertion of line breaks (word wrap) in the output {{example}}
nowrapname Prevent word wrapping in the output of template name/link (parameters will wrap if needed) {{example}}
plaincode Uses <code style="border:none; background:transparent;">...</code> {{example}} {{tltss}}
subst Include a subst: prefix before the template link/name {{subst:example}} {{tls}}, {{tlxs}}, etc
|alttext=[text] Use [text] as the label for the template link {{Other}} {{tla}}

Unnamed (Positional) မႄးထတ်း

This template can take any number of unnamed parameters as parameters accompanying the template link (or name); see Examples below.

တူဝ်ယၢင်ႇ မႄးထတ်း

Note
On the source sister projects, en.wikipedia and Meta, X0, X1, X2, …, X9 are sandbox templates for experimentation on involved templates that need be in template space. An auto-cleansing software facility exists that might be used to duplicate the facility on other Sister projects.
Code Output Remarks
{{tlxs|Banner}} {{subst:Banner}} Banner template does not exist. Be aware with linking to non-existing templates, although desired.
{{tlxs|ok}} {{subst:ok}} ok template does exist
{{tlxs|convert|<nowiki>14|m|ftin|abbr=out|sp=us</nowiki>}} {{subst:convert|14|m|ftin|abbr=out|sp=us}} Unlimited parameters as one <nowiki>...</nowiki> string
{{tlxs|Abc}} {{subst:Abc}}
{{tlxs|abC}} {{subst:abC}} template names are case-sensitive
{{tlxs|abc}} {{subst:abc}} first letter is case-insensitive though
{{tlxs|abc|{{spaces}}tlxs{{spaces}}}} {{subst:abc| tlxs }} Using {{spaces}} before and after {{{1}}} parameter.
{{tlxs|x0}} {{subst:x0}}
{{tlxs|x0|code=on}} {{subst:x0}} <code> style
{{tlxs|x0|plaincode=on}} {{subst:x0}} plaincode style
{{tlxs|x0|kbd=on}} {{subst:x0}} <kbd> style
{{tlxs|x0|bold=on}} {{subst:x0}} bold link/name
{{tlxs|x1|one|italic=on}} {{subst:x1|one}} parameter/s in italics
{{tlxs|x0|nolink=on}} {{x0}}
{{tlxs|x0|subst=on}} {{subst:x0}}
{{tlxs|x0|brace=on}} {{subst:x0}} all braces in link
{{tlxs|x0|braceinside=on}} {{subst:x0}} inside braces in link
{{tlxs|x0|alttext=x0 link}} {{subst:x0 link}}
{{tlxs|x0|bold=on|code=on|brace=on}} {{subst:x0}} No reason you can't combine multiple parameter settings
{{tlxs|x1|one}} {{subst:x1|one}}
{{tlxs|x2|one|two}} {{subst:x2|one|two}}
{{tlxs|x2|bold=on|code=on|one|two}} {{subst:x2|one|two}} Can combine named and anonymous parameters …
{{tlxs|x2|one|two|bold=on|code=on}} {{subst:x2|one|two}} … in any order …
{{tlxs|x2|one|code=on|two|bold=on|three}} {{subst:x2|one|two|three}} … even intermixed …
{{tlxs|x2|one|code=on|two|bold=on|three|italic=on}} {{subst:x2|one|two|three}} … with many different configurations.
{{tlxs|x3|1|2|3|4|5|6|7|8|9|}} {{subst:x3|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10}}
{{tlxs}} tlxs with no arguments, the current page name is substituted
{{tlxs|x1|x=u}} {{subst:x1}} = won't work
{{tlxs|x1|x&#61;u}} {{subst:x1|x=u}}
&#61; is okay
{{tlxs|x1|x{{=}}u}} {{subst:x1|x=u}}
{{=}} is okay (see template equal sign)
{{tlxs|x1|x<nowiki>=</nowiki>u}} {{subst:x1|x=u}}
sticky nowiki is okay
{{tlxs|x2||two||}} {{subst:x2||two}} empty parameters work too, even at the end
{{tlxs|x2|3=two|2=one}} {{subst:x2|one|two}}
right to left okay
Wrapping of long names (default)
Code Output
{{tlxs|long template name that would wrap to new line|this is a long value for the 1st parameter that would wrap}} {{subst:long template name that would wrap to new line|this is a long value for the 1st parameter that would wrap}}
Wrapping of long names (nowrap=on)
Code Output
{{tlxs|nowrap=on|long template name that would wrap to new line|long value for the 1st parameter that would wrap}} {{subst:long template name that would wrap to new line|long value for the 1st parameter that would wrap}}
Wrapping of long names (nowrapname=on)
Code Output
{{tlxs|nowrapname=on|long template name that would wrap to new line|long value for the 1st parameter that would wrap}} {{subst:long template name that would wrap to new line|long value for the 1st parameter that would wrap}}

တူၺ်းပႃး မႄးထတ်း

General-purpose formatting မႄးထတ်း

Comparison of template-linking templates according to the styles of generated text and link produced
Text style ↓ {{tlg}} options[မၢႆတွင်း 1]
to achieve text style
Link style
Linked Unlinked Linked with subst Linked including braces Linked with alternative text
{{tlg}} options[မၢႆတွင်း 1]
to achieve link style
N/A DEFAULT nolink=yes subst=yes braceinside=yes alttext=Foo
2=Foo
normal DEFAULT {{tlg}}[မၢႆတွင်း 1]
{{tl}}
{{tlp|1|2|...}}[မၢႆတွင်း 2]
{{Template:tlu}}[မၢႆတွင်း 3]
{{tlf}}[မၢႆတွင်း 2]
<template link>
{{subst:tls}}
{{subst:Template:tlsu}}[မၢႆတွင်း 3]
{{tn}} {{tla}}
code code=yes {{tl2}}
{{tlx}}
{{Template:tlxu}}[မၢႆတွင်း 3]
{{tlc}}[မၢႆတွင်း 2]
<template link>
{{tnull}}<template link>
{{subst:tlxs}} N/A
monospace plaincode=yes[မၢႆတွင်း 4] N/A {{subst:tltss}}[မၢႆတွင်း 5]
kbd kbd=yes[မၢႆတွင်း 5]
bold bold=yes {{tlb}} N/A
bold+code bold=yes|code=yes {{tlxb}}
italic+code italic=yes|code=yes {{tlxi}}
မီးလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈ : <ref> tag in <references> has conflicting group attribute "မၢႆတွင်း".

Other formatting templates မႄးထတ်း

Templates producing specialised formatting effects for given templates, modules or parameters
Code example Effect Notes
{{tl2|Hatnote|lang=fr}} {{hatnote}} Supports linking to sister projects (e.g., fr:Hatnote)
{{tlu|User:Ahunt/SSHFS}} {{User:Ahunt/SSHFS}} Supports linking to any namespace
{{demo|<nowiki>{{Hatnote|lang=fr|Some text}}</nowiki>}}
{{hatnote|lang=fr|Some text}}

Some text
Shows code and example
{{xpd|Hatnote|Some hatnote text}} "{{hatnote|[[:ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Xpd/code]]}}" gives "
Some hatnote text
" [1]
Shows code, example and a link to expand the template code
{{tln|Hatnote}} Template:Hatnote Produces a normal link to the template
{{elc|Template:Hatnote}}
{{elc|Template:Hatnote|Hatnote}}
[[Template:Hatnote]]
[[Template:Hatnote|Hatnote]]
Formats wikilink, with optional piped link text and blended suffix
{{ml|Example|hello}} {{#invoke:Example|hello}} Counterpart to {{tl}} for linking to Lua modules
{{mlx|Example|hello}} {{#invoke:Example|hello}} Counterpart to {{tlx}} for linking to Lua modules
{{para|title|<var>book title</var>}} |title=book title Formats template parameters for display, with or without values
{{sclx|LASTING}} [[WP:LASTING]] Takes a shortcut suffix in project namespace and displays it with brackets and the WP: alias in a <code>...</code> tag.
{{tag|ref}}
{{xtag|templatedata}}
<ref>...</ref>
<templatedata>
Formats [X]HTML tags; can add content, choose opening, closing, or self-closing
{{dtl|Ping project}} {{d:Ping project}} Wikidata counterpart to {{tl}}
{{pf|if}}
{{pf|if|{{{1}}}|true|false}}
{{#if}}
{{#if:{{{1}}}|true|false}}
Parser function equivalent to {{tl}}
{{magic word|uc:}} {{uc:}} Magic word links

With utility links မႄးထတ်း

Templates producing utility links for a given template (Hatnote used here as example)
Code example Effect
{{lt|Hatnote}} Template:Hatnote (မူၼ်ႉမႄး|talk|ပိုၼ်း|ႁဵင်းၵွင်ႉ|ပႂ်ႉတူၺ်း|သဵၼ်ႈမၢႆ)
{{lts|Hatnote}} Template:Hatnote(edit talk links history)
{{t links|Hatnote}} Hatnote (edit talk history links # /subpages /doc /doc edit /sbox /sbox diff /test)
{{tfd links|Hatnote}} ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Tfd links
{{tetl|Hatnote}} ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Tetl
{{tsetl|Hatnote}} ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Tsetl
{{ti|Hatnote}} ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Ti
{{tic|Hatnote}} ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Tic
{{tim|Hatnote}} m:Template:Hatnote (backlinks edit)
{{tiw|Hatnote}} Template:Hatnote (backlinks edit)
{{tlt|Hatnote}} {{Hatnote}} (talk)
{{ttl|Hatnote}} ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Ttl
{{twlh|Hatnote}} ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Twlh


မီးလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈ : <ref> tags exist for a group named "မၢႆတွင်း", but no corresponding <references group="မၢႆတွင်း"/> tag was found