[[:{{{1}}}]] ၼႆႉ ထုၵ်ႇတၢင်ႇလၢတ်ႈ တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၵမ်းလဵဝ်

ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ သင်ဝႃႈပဵၼ် ပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သၢင်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆၸိုင် လူပၼ် ၵူႈမိုဝ်း လၢႆးတႅမ်ႈ ပွင်ၵႂၢမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ။

မႂ်ႇသုင်! ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇၶႃႈ။ ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈပၼ်ၽၢင်ႉဝႃႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၸၢမ်းတူၺ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သၢင်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လွင်ႈမၵ်းမၢႆ တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ် တွၼ်ႈ G2 သေ လႆႈမၵ်းမၢႆ တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈလႄႈ လႆႈမွတ်ႇပႅတ်ႈယဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်း တေထုၵ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈႁဵတ်းတူၺ်း လွင်ႈၸၢမ်းတူၺ်း တၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆၸိုင် ၸႂ်ႉ sandbox လႆႈယူႇၶႃႈ။ တွၼ်ႈတႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း တႃႇၶဝ်ႈတႅမ်ႈ တီႈ ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉၼႆ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ လႄႈ ၵၼ်ႁဵၼ်း ၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။

{{safesubst:#if:|{{{secondparagraph}}}|သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇမွတ်ႈပႅတ်ႈ ယွၼ်ႉၶေႃႈမၵ်းမၢႆဢၼ်ၼႆႉ ၼႆၸိုင် ၊ [[:{{{1}}}|ၵႂႃႇတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈတႃႇဢုပ်ႇ]] သေ ၵႂႃႇၼဵၵ်းတီႈ "တႃႇသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်" ၼၼ်ႉသေၵေႃႈ သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ လႆႈယူႇ။ ပေႃးၼၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေမီးသုၼ်ႇ သပ်းလႅင်းၼႄယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လႆႈထုၵ်ႇမၵ်းမၢႆ တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၽၢင်ႉပၼ်ဝႆႉဝႃႈ တေၸၢင်ႈထုၵ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် ၶေႃႈပၼ်ၽၢင်ႉ တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယႃႇပေႈဢဝ်ပႅတ်ႈ။ သင်ဝႃႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈယဝ်ႉသေ သင်ၶႂ်ႈၶိုၼ်းလႆႈ ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉ တႃႇဢဝ်ႁဵတ်းပဵၼ် လွင်ႈဢိင်ဢၢင်ႈဝၢႆးလင်ၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်(ဢႅတ်ႇမိၼ်ႇ) ၵေႃႉဢၼ်မွတ်ႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ။

Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[သၢင်ႈ]