ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ပႆႇမီးၸိုဝ်ႈဢၼ်ငမ်ႇမႅၼ်ႈတင်း ၽႃႇသႃႇတႆးလႄႈ ႁူဝ်ၶေႃႈပွင်ၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ လႆႈဢဝ်တင်း ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း /လိၵ်ႈ တၢင်ႇၸိူဝ်းသေ တႅမ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။

Python ၼႆႉပဵၼ် high-level programming language[2] ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ လၢႆးၵေႃႇသၢင်ႈ သၽေႃးတြႃး ၽရူဝ်ႇၶႅမ်ႇ Python ၼႆႉ ဝႆႉပိူင်လူင် တွၼ်ႈတႃႇ ၼမ်ႉၵတ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇဢၢၼ်ႇလူငၢႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[3] ဢၼ်ပဵၼ် Core syntax Python လႄႈ semantics ၼႆႉ ပဵၼ် minimalist သေ မီးဝႆႉ ယေးယွင် standard library ဢၼ်ၸေးၸုင်ႇယဝ်ႉ။ Python ၼႆႉ လွင်ႈဢဝ် whitespace ၸႂ်ႉပဵၼ် block delimiter ၼႂ်းၵႄႈ programming languageၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးဝႆႉယဝ်ႉ။ ၸႂ်ႉ unittest သေ ၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈ Test case ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ႁဵတ်းလႆႈၼင်ႇၼၼ်ႇလႄႈ ၸၢင်ႈဢဝ် ၽရူဝ်ႇၶႅမ်ႇသေ ၵူတ်ႇထတ်းလႆႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Python
Python logo and wordmark.svg
Paradigm multi-paradigm: object-oriented, imperative, functional
ဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃး 1991
ၽူႈၸၼ်တသၢႆး Guido van Rossum
ၽူႈမႄးၵုမ်း Python Software Foundation
ဢွၵ်ႇလိုၼ်းသုၼ်း 3.6/ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 5၊ 2015 (2015-12-05)
မၢႆဢွၵ်ႇလိုၼ်းသုတ်း ဢၼ်ပႆႇၼိမ် 3.3.0a2/ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 5၊ 2015 (2015-12-05)
ပိူင်မဵဝ်းမၼ်း strong, dynamic, duck
လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ပိူင်လူင် CPython, Jython, IronPython, PyPy, Cython
Dialects Stackless Python, RPython
ထုၵ်ႇႁူမ်ႇငမ်း ABC, ALGOL 68,[1] C, Haskell, Icon, Lisp, Modula-3, Perl, Java
ႁူမ်ႇငမ်းမႃး Boo, Groovy, Ruby, Cobra
ပိူင်သၢင်ႈၵၢၼ်ၸၢၵ်ႈ Cross-platform
မႂ်ၶႂၢင်း Python Software Foundation License
ဝႅမ်ႉသၢႆႉ http://www.python.org/

ၽိုၼ်ဢိင်ထတ်း

  1. Interview with Guido van Rossum (July 1998). Archived from the original on 2012-03-30။ Retrieved on 2019-01-162007။ Retrieved on 29၊ 2007။
  2. What is Python Good For??accessdate=2008-09-05. General Python FAQ. Python Foundation.
  3. What is Python? Executive Summary. Python documentation. Python Foundation. Retrieved on 2007-03-21