ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ပႆႇမီးၸိုဝ်ႈဢၼ်ငမ်ႇမႅၼ်ႈတင်း ၽႃႇသႃႇတႆးလႄႈ ႁူဝ်ၶေႃႈပွင်ၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ လႆႈဢဝ်တင်း ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း /လိၵ်ႈ တၢင်ႇၸိူဝ်းသေ တႅမ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။

Programming language (ၽႃႇသႃႇၶေႃႈၵႂၢမ်း တမ်းၶပ်ႉမၢႆ) ၼႆႉ ပဵၼ်ၽႃႇသႃႇၶေႃႈၵႂၢမ်းတူၵ်းပိူင် ဢၼ်ၵူၼ်းပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈ ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၸွမ်းပိူင် ဢၼ်တႃႇပၼ် ၶေႃႈၸီႉသင် ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸႂ်ႉ Programming Language သေၵေႃႈ ၸၢင်ႈၵုမ်းၵမ်လႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸၢၵ်ႈသေ ဢဝ် algorithms သေၵေႃႈ ၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈ ဢွၵ်းပွမ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

C programming language သေ တႅမ်ႈဝႆႉ Hello world source code

Programming Languages ၸိူဝ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ် C, C++, C#, Java, Python, Ruby, PHP ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ Programming Language ၵမ်ႉၼမ်ၼႆႉ ၵေႃႈၶဝ်ႈတင်းတိုဝ်းတီႈၽႂ်ႇ ႁင်းမၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

ပိုၼ်းထတ်း

ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ တီႇၵျိတ်ႉတႄႇ ပႆႇဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ တေလႆႈဝႃႈ ၸၢၵ်ႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈၸၼ်တမ်းၶပ်ႉမၢႆ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈပီ သၢၵ်ႈၵရဵတ်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ ၵဝ်ႈၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းပၵ်ႉၵတႅတ်ႈ တီႈဢၼ်တေလႆႈဝႃႈ တီႈတၢင်းႁၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၸူႉတုမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ မူႇသႃႇၶဝ်ပီႈၼွင်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ၶူႈသၢင်ႈမႃး ၸၢၵ်ႈဢၼ်ပဝ်ႇပီႇလႆႈႁင်းမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်ထတ်း