လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ (28) ဝၼ်းၼႆႉ ပေႃးဢဝ် ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းၵရီႇၵေႃးရီးယႅၼ်း ဝႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းထူၼ်ႈ (60) တွၼ်ႈတႃႇ ၼိုင်ႈပီယဝ်ႉ။ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 29 ဢၼ်ၵူၼ်းႁူႉဝႃႈ ပဵၼ် ပီဝႃႇထၢပ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပီဝႃႇသွၼ်ႉ ၼႆႉ ပဵၼ်ပီၸိူဝ်းဢဝ် 4 ၵိၼ်သေ ဢၼ်ဢၼ်မီးတူဝ်ၵိုတ်း (တူဝ်ၵိုတ်းပဵၼ်သုၼ်) မိူၼ်ၼင်ႇ (ပိူင်ယၢင်ႇ - 1996|2000|2008|2016|2020) ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 29 ၼႆႉ ဢဝ်သႂ်ႇတီႈ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ၵရီႇၵေႃးရီးယႅၼ်း လႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းသူဝ်ႇလႃႇၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းၼၼ်ယဝ်ႉ။

လွင်ႈပႅၼ်ထတ်း

ၵူၼ်းၵိူတ်ႇထတ်း

ၵူၼ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇထတ်း

ဝၼ်းပွႆးထတ်း

ၽိုၼ်ဢိင်ထတ်း