ၶုၼ်ပွင်ဝဵင်း (မၢၼ်ႈ: မြို့တော်ဝန်), (ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Mayor) ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်တေလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လွင်ႈဝဵင်းမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်းလႄႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတၢင်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပၼ်ၵၢၼ် တွၼ်ႈတႃႇၼႃႈလိၼ်ဝဵင်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။