မေႃႇပီႇ၊ ၸႄႈဝဵင်း: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
mNo edit summary
No edit summary
|subdivision_type3 = [[ၸႄႈတွၼ်ႈၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ|ၸႄႈတွၼ်ႈ]]
|subdivision_name3 = [[ပွတ်းႁွင်ႇတႃႈၵုင်ႈ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ|ပွတ်းႁွင်ႇတႃႈၵုင်ႈ]]
|subdivision_type4 = ဝဵင်းပၵ်းလုမ်းၸႄႈဝဵင်း
|subdivision_name4 = [[မေႃႇပီႇ၊ ဝဵင်း|ဝဵင်းမေႃႇပီႇ]]
|unit_pref = Imperial
|area_total_km2 =