လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 16"

ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "File:Mercator World Map.jpg|thumb|300px|ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်..."
(ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "File:Mercator World Map.jpg|thumb|300px|ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်...")
(ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ)