ပူးတီးတွင်ႇ၊ ဝဵင်း: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
No edit summary
No edit summary
 
တီႈၼိူဝ်ဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ လႄႈ ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉၼႆႉ မီးဝႆႉ ၵွင်းမူး ဢၼ်ပဵၼ်ၶုၼ်ရၶႅင်ႇ ၸၢဝ်းပုတ်ႉထၶဝ် တႄႇတင်ႈမႃးသေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁွႆးမိုဝ်း မူႇၵျႃႇလ်ၶဝ်လႄႈ လႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ၽြႃးယိၼ်ႇငူၺ်ႉတေႃႇ (ဢၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၽြႃးဢၼ်ဢဝ်တင်း ဢၢႆတူဝ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈသေ သွၼ်းဝႆႉ)ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁွႆးမိုဝ်း ၵူၼ်းထိူၼ်ႇၶဝ်သေ လႆႈႁၢႆလၢႆၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 1942 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 
တီႈၼိူဝ်ဝဵင်းၼႆႉ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၸၢဝ်းပုတ်ႉထ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်ဝႆႉၼႆႉ (1) ၵျွင်းၵုင်းသထေး၊ (2) ၵျွင်းသပေႇၵုင်း၊ (3) ၵျွင်းတၢတ်ႉယႃႇမျိၼ်ႇတိၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈလႆႈႁွင်ႉ တၢတ်ႉယႃႇၵျွင်း ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၽွင်းမိူဝ်ႈဢင်းၵိတ်ႉၶဝ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇပဵၼ်သိုၵ်းတေႃႇ မိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မႃးပၵ်းတပ်ႉတီႈၼၼ်ႈသေၵေႃႈ ၸူႉႁွမ်ၵူၼ်းသိုၵ်းမႃး ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။
မိူဝ်ႈၽွင်း ၶုၼ်ရၶႅင်ႇၶဝ် ၽွင်းငမ်းမႃးၼၼ်ႉ လႅပ်ႈတေပၵ်းႁၢင်ႈႁေႃမႃး တီႈႁိမ်းႁွမ်းဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇၼႆႉယူႇ။ တီႈႁိမ်းဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ ယၢၼ်မွၵ်ႈၼိုင်ႈလၵ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၵွင်းသုင် ၼၢၼ်းတေႃႇယႃႇသေ ၸူးဢိင်ၼၢၼ်းတေႃႇယႃႇၼၼ်ႉသေ ဢၼ်ပဵၼ်ၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၽၢႆႇပုၼ်ႉၼမ်ႉၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဝႃႈ ဝၢၼ်ႈၼၢၼ်းယႃႇၵူင်း ၼႆယဝ်ႉ။
လုၵ်ႉဢဝ်ဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ ယၢၼ် 15 လၵ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ [[ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇၸၢႆးတိၼ်ႇ]] ဢၼ်ပဵၼ်ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼႆႉယဝ်ႉ။
 
==ၽိုၼ်ဢိင်==