ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 19: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
No edit summary
No edit summary
လွင်ႈၵူတ်ႇၶူၼ်ႉႁႃ ပၢႆးသၢႆႊ လႄႈ လွင်ႈၶူင်သၢင်ႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ၊ [[ပၢႆးၼပ်ႉ]]၊ [[ပၢႆးႁၢင်ႈတူဝ်]]၊ [[ပၢႆးထၢတ်ႈ]] လႄႈ [[ပၢႆးတူဝ်မီးၸႂ်]] ၼႆႉ ၼႂ်း 19 ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီၼႆႉ တိူဝ်းတွၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မႃးၽႂ်းၽႂ်းယဝ်ႉ။ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၶေႃႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ပၢႆးမေႃ 20 ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီယဝ်ႉ။<ref>[https://web.archive.org/web/20070105005042/http://corporate.britannica.com/press/inventions.html Encyclopædia
Britannica's Great Inventions]. ''Encyclopædia Britannica''.</ref> ဢၼ်ပဵၼ် [[ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပၢႆးၸၢၵ်ႈ]] ၼႆႉ ပဵၼ်မႃးတီႈ မိူင်းဢင်းၵိတ်ႉသေ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၸူးထိုင် [[ၵုၼ်ရူးရူပ်ႉ]]၊ ဢမေႇရိၵႁွင်ႇ လႄႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။<ref>{{cite web|url=http://americanhistory.about.com/od/industrialrev/a/indrevoverview.htm |title=The United States and the Industrial Revolution in the 19th Century |publisher=Americanhistory.about.com |date=2012-09-18 |accessdate=2012-10-31}}</ref>
ၼႂ်း 19 ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ ၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း တီႈ [[ရူးရူပ်ႉ]] ၼႆႉ လုၵ်ႉဢဝ် ၂၀၀ လၢၼ်ႉ ၵျွၵ်းၽႅဝ်ထိုင် ၄၀၀ လၢၼ်ႉပၢႆယဝ်ႉ။<ref>{{cite web |url=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/387301/modernization/12022/Population-change |title= Modernization – Population Change |work=Encyclopædia Britannica |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090406074344/http://www.britannica.com/EBchecked/topic/387301/modernization/12022/Population-change |archivedate=April 6, 2009}}</ref>
ယွၼ်ႉတႄႇသိုပ်ႇမိုတ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉရဵၼ်းသေ လွၵ်းလၢႆးၵႂႃႇမႃး လႆႈလႅၵ်ႈလၢႆးမႃး ပဵၼ်မဵဝ်းပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉ။ ပိူင်ႇယူႇသဝ်းၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးသေ တီႈဝဵင်းလၼ်ႇတၼ်ႇၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ၁ လၢၼ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးထိုင် ၆.၇ လၢၼ်ႉသေ ပဵၼ်ဝဵင်း ဢၼ်ၵူၼ်းယူႇသဝ်းၼမ်သေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 
== ၽိုၼ်ဢိင် ==