လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "Digital object identifier"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
(#deleteme)
{{delete|written in English, not in Shan}}
 
 
{{Retaining title}}
{{translation needed}}
{{Infobox identifier
| name = Digital object identifier
 
'''Digital Object Identifier''' တူဝ်ယေႃႈ '''DOI''' ဢၼ်မီးတီႈပွင်ႇဝႃႈ '''လိၵ်ႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင် ၶူဝ်းၶွင် တီႇၵျိတ်ႇတႄႇ''' ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်လိၵ်ႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင်မဵဝ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် လၵ်းၸဵင် ဢၢႆဢႅတ်ႉဢူဝ်ႇ (ISO) တွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင် တီႇၵျိတ်ႇတႄႇ ၵမ်ႉၼမ် ဢၼ်လႆႈႁၼ်တီႈၼိူဝ်ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၵျႃႇၼႄႇ၊ လိၵ်ႈလဝ်ႈတၢင်ႇ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ၊ ပုၵ်ႉလွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။<br/>
 
In computing, a '''Digital Object Identifier or''' '''DOI''' is a [[persistent identifier]] or [[handle (computing)|handle]] used to uniquely identify objects, standardized by the [[International Organization for Standardization]] (ISO).<ref name = "iso">{{Cite web | url = https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26324:ed-1:v1:en | title = ISO 26324:2012(en), Information and documentation — Digital object identifier system | publisher = [[ISO]] | date = | accessdate = 2016-04-20}}</ref> An implementation of the [[Handle System]],<ref>{{Cite web|url= http://handle.net/|title=The Handle System}}</ref><ref>{{Cite web |url=http://www.doi.org/factsheets.html |title=Factsheets}}</ref> DOIs are in wide use mainly to identify academic, professional, and government information, such as journal articles, research reports and data sets, and official publications though they also have been used to identify other types of information resources, such as commercial videos.
 
A DOI aims to be "resolvable", usually to some form of access to the information object to which the DOI refers. This is achieved by binding the DOI to [[metadata]] about the object, such as a [[URL]], indicating where the object can be found. Thus, by being actionable and interoperable, a DOI differs from identifiers such as [[ISBN]]s and [[ISRC]]s which aim only to uniquely identify their referents. The DOI system uses the [[indecs Content Model]] for representing metadata.
 
The DOI for a document remains fixed over the lifetime of the document, whereas its location and other metadata may change. Referring to an online document by its DOI is supposed to provide a more stable link than simply using its URL. But every time a URL changes, the publisher has to update the metadata for the DOI to link to the new URL.<ref>{{Cite book|author= Witten, Ian H.|author2= David Bainbridge|author3= David M. Nichols|last-author-amp= yes |date= 2010|title= How to Build a Digital Library|edition= 2nd|location= Amsterdam; Boston|publisher= Morgan Kaufmann|pages= 352–253|isbn= 978-0-12-374857-7}}</ref><ref>{{Cite journal|first1= Marc|last1= Langston|first2= James|last2= Tyler|title= Linking to journal articles in an online teaching environment: The persistent link, DOI, and OpenURL|journal= The Internet and Higher Education|volume= 7|issue= 1|date= 2004|pages= 51–58|doi= 10.1016/j.iheduc.2003.11.004}}</ref><ref>{{Cite journal |url=https://www.bloomberg.com/bw/stories/2001-07-22/online-extra-how-the-digital-object-identifier-works |title= How the 'Digital Object Identifier' works |date= 23 July 2001 |work= BusinessWeek |accessdate= 20 April 2010 |quote= Assuming the publishers do their job of maintaining the databases, these centralized references, unlike current web links, should never become outdated or broken. |publisher= [[BusinessWeek]]}}</ref> It is the publisher's responsibility to update the DOI database. If they fail to do so, the DOI resolves to a [[Link rot|dead link]] leaving the DOI useless.