လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ႁဵတ်းဢၶွင်ႉမႂ်ႇ: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

===ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈ options လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးမႂ်ႇ===
[[MediaWiki]] software ဢၼ်ဝီႇၶီႇတႆး လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးၶေႃႈသၢင်ႈတင်းၼမ် ဢၼ်ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းတၢင်ႇမၢႆၽၢင်ဝႆႉၵူၺ်း ၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ "[[m:Help:Minor_edit|minor]]" ဢၼ်ပဵၼ် ၵၢၼ်မူၼ်ႉမႄးဢွၼ်ႇဢီႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လၢႆးဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ၵႃႈတီႈ [[special:Recentchanges|လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႂ်ႇမႂ်ႇ]]ၼၼ်ႉ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ် ၸၢင်ႈႁဵတ်း filter သေၵေႃႈ ၸၢင်ႈထွင်တူၺ်း ယႃႇပေႁႂ်ႈလႆႈႁၼ်ပႃး ၸိူဝ်းႁဵတ်း လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးဢွၼ်ႇဢီႈ ၼႆၵေႃႈလႆႈယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလပ်ႉၸိုဝ်ႈၶဝ်တႄႉ တေဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇႁဵတ်းလႆႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸိုဝ်ႈလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ် [[IP Address]] မိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈမီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်။
 
ဢၼ်ပဵၼ်ၶေႃႈႁဵတ်းသၢင်ႈလမ်ႇလွင်ႈလႄႈ ဢၼ်ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတၢင်ႇမၢႆၽၢင်ၶဝ် ၸႂ်ႉၼမ်သေပိူၼ်ႈတႄႉ ပဵၼ် '''[[Help:Watching pages|သဵၼ်ႈမၢႆပႂ်ႉတူၺ်း]]'''ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူ ဢၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ မၼ်းပႃးဝႆႉ ႁဵင်းၵွင်ႉဢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈ "ပႂ်ႉတူၺ်း" ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼဵၵ်းႁဵင်းၵွင်ႉဢၼ်ၼၼ်ႉမႃးၼႆ မၼ်းတေဢဝ် ၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ သႂ်ႇပၼ်တီႈၼႂ်း သဵၼ်ႈမၢႆပႂ်ႉတူၺ်း ယူႇယဝ်ႉ။ ဢဝ်လၢႆးၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈပႂ်ႉတူၺ်း တေၸၢင်ႈပႂ်ႉလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈၸႂ်ၼၼ်ႉ လႆႈယူႇ။
 
တွၼ်ႈတႃႇတေ ထိင်းသိမ်းလွင်ႈ ပိူင်ၽွတ်ႈႁဵၼ်း ဝီႇၶီႇတႆးၼႆ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်တၢင်ႇမၢႆၽၢင်ဝႆႉၵူၺ်း တေၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈ [[Help:Starting a new page|လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်မႂ်ႇ]] ဢမ်ႇၼၼ် [[Wikipedia:How to rename a page|လွင်ႈၶၢႆႉလၢႆႈၸိုဝ်ႈ]]ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈလူတ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၶိုၼ်ႈ [[Special:Upload|upload images]]ၼႆၵေႃႈ တေလႆႈၶဝ်ႈ လွၵ်ႉဢိၼ်ႇ log in ဝႆႉယဝ်ႉ။
 
ၸိူဝ်းပဵၼ် user scripts တင်းၼမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ [[Wikipedia:WikiProject User scripts|WikiProject User scripts]] သေပၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်တၢင်ႇမၢႆၽၢင်ၶဝ်ၵူၺ်း တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈသေ တေလႆႈတူဝ်ထူပ်း ဢၼ်ၸၢင်ႈ ၶူၼ်ႉႁႃလႆႈ လီလီငၢမ်းငၢမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 
===ငဝ်ႈၵုမ်းပိူင် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း user preferences===