လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "တိူင်း ဝႃႉ ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
No edit summary
No edit summary
|subdivision_name1 = [[File:Flag of Shan.png|25px]] [[မိူင်းတႆး|ၸႄႈမိူင်းတႆး]]
|subdivision_type2 = [[ၸႄႈဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ|ၸႄႈဝဵင်း]]
|subdivision_name2 = () ၸႄႈဝဵင်း
|subdivision_type3 = [[ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ|ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ]]
|subdivision_name3 = [[တိူင်း ဝႃႉ ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ|တိူင်းဝႃႉၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ]]