သုၼ်ႇလႆႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း

လိူၵ်ႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း  
တူၺ်း ၸုမ်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၢၼ်တူၺ်း သုၼ်ႇလႆႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶွင် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Saaifa (ဢုပ်ႇ | ၸွႆႈသၢင်ႈ)

လုၵ်ႈၸုမ်း တီႈ: IP block exemptions

လုၵ်ႈၸုမ်း ပႃးဝႆႉတီႈ: ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းၼႄႉၼွၼ်းတူဝ်ႁင်းၵူၺ်း

သဵၼ်ႈမၢႆ သုၼ်ႇလႆႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း