လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ (29) ဝၼ်းၼႆႉ ပေႃးဢဝ် ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းၵရီႇၵေႃးရီးယႅၼ်း ဝႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းထူၼ်ႈ (119) (ပေႃးပဵၼ် ပီဝႃႇထၢပ်ႈ ၼႆ ပဵၼ် ဝၼ်းထူၼ်ႈ (120))ဝၼ်းယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇတေသုတ်းပီၼႆႉ ၵိုတ်းထႅင်ႈ (246) ဝၼ်းယူႇ။


လွင်ႈပႅၼ် ထတ်း

ၵူၼ်းၵိူတ်ႇ ထတ်း

ၵူၼ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ထတ်း

ဝၼ်းပွႆး ထတ်း

ၽိုၼ်ဢိင် ထတ်း