Stopထတ်း

Please stop removing content from pages. --DannyS712 (talk) 01:40, 17 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 2019 (UTC)


ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈဢၼ်ဢမ်ႇႁဵတ်း ဢၶွင်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးဢၶွင်ႉ ဢၼ်ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈဢမ်ႇမီး/ဢမ်ႇႁူႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်ၶဝ် ၸႂ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈၸႂ်ႉ ႁဵင်းလိၵ်ႈ ဢၢႆႇၽီႇ တွၼ်ႈတႃႇၸႅၵ်ႇလႆႈဝႃႈ ပဵၼ် မၼ်း ႁိုဝ် မၼ်းၼၢင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ဢၼ်ပဵၼ် ႁဵင်းလိၵ်ႈဢၢႆႇၽီႇၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတင်းၼမ် ၸၢင်ႈထုၵ်ႇၽႄၸႂ်ႉဝႆႉယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ် ၽူႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးၸိုဝ်ႈသေ သမ်ႉလႆႈယိၼ်းဝႃႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၵပ်းၵၢႆႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတေႃႇတင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆ ၸိုင် ၵေႃႇသၢင်ႈဢၶွင်ႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်ႈလွၵ်ႉဢိၼ်ႇသေၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈယူႇႁၢင်ႁၢင်ႇၵၼ်တင်း ၽူႈဢမ်ႇမီးၸိုဝ်ႈ တၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႆႈယူႇၶႃႈ။