တွၼ်ႈတႃႇ ၸတ်းၵၢၼ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ် ပွင်ၸႂ်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး လီငၢမ်းသေ ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ် မူႇၸုမ်း လႆႈယုမ်ႇယမ်တမ်းၸႂ်ၼႆ ၸင်ႇလိူၵ်ႈတၢင်ႇပဵၼ် ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈပိူင်ၵၢၼ် ၽူႈၵုမ်ႈၵၢၼ်မေႇတႃႇသေလႄႈ ပေႃးပဵၼ် ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ် inactive ၼႆ တေထုၵ်ႇဢဝ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈၵႃႈတီႈ ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်ယူႇယဝ်ႉ။


Request for Administratorမႄးထတ်း

User:Ninjastrikersမႄးထတ်း

My one month temporary adminrights will be expired on 19 December 2018. So, I would like to request for the renewal of adminrights. Thanks. NinjaStrikers «» 14:33, 10 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2018 (UTC)

User:Saimawnkhamမႄးထတ်း

My one month temporary adminrights will be expired on 19 December 2018. So, I would like to request for the renewal of adminrights. Thanks. Saimawnkham (talk) 23:49, 10 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2018 (UTC)

User:Saimawnkham (2)မႄးထတ်း

My adminrights have expired. So I would like to request for the renewal of adminrights. Thanks. Saimawnkham (talk) 07:48, 7 ဢေႇပရႄႇ 2019 (UTC)

User:Ninjastrikers (2)မႄးထတ်း

My temporary adminrights inculding interface adminrights was expired on 2019-03-18. So, I would like to request for the renewal of adminrights including interface admin access. Thanks. NinjaStrikers «» 02:58, 8 ဢေႇပရႄႇ 2019 (UTC)

User:Saimawnkham (3)မႄးထတ်း

My adminrights will be expired on 16 October 2019. So I would like to request for the renewal of adminrights. Thanks.Saimawnkham (talk) 13:40, 12 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 2019 (UTC)

  Done from meta on 23 October 2019. NinjaStrikers «» 05:02, 23 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 2019 (UTC)

User:Ykopwerမႄးထတ်း

Hello! My name is Ykopwer and I am a member of the Korean Wikipedia.I am applying for this right even if editing is not long enough because I want to give some help.I want to be a little help, so please help me. Give me administrator's rights so I can work hard.For your information, the number of Korean Wikipedia activities is 1,000 timesYou're a skilled user, so trust me.I'll do my best to help you.Give me a ping. --Ykopwer (talk) 08:51, 7 မၢၶျ်ႉ 2020 (UTC)

  • Oppose Your contributions on here is only with 4 edits. I want to see more of consistent contributions for this wiki. Thanks. NinjaStrikers «» 05:14, 4 ၵျုၼ်ႇ 2020 (UTC)

Request for Interface Administratorမႄးထတ်း

Ninjastrikersမႄးထတ်း

I am an Administrator of Burmese Wikipedia and Wiktionary. I was also a test-admin of Wp/shn test project. I would like to apply for Interface Administrator access to install some gadgets and MediaWiki changes for the improvement of this new Wikipedia. Thanks. NinjaStrikers «» 08:14, 20 ၼူဝ်ႇ​ဝႅမ်ႇ​ပႃႇ 2018 (UTC)

  Done from meta on 28 November 2018. NinjaStrikers «» 14:31, 10 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2018 (UTC)

Ninjastrikers (2)မႄးထတ်း

I would like to request for the interface admin rights to fix some permission error occuring around this wiki. I am a former sysop on this wikipedia and currently as an administrator of Burmese Wikipedia and Wiktionary. Thanks. NinjaStrikers «» 03:31, 4 ၵျုၼ်ႇ 2020 (UTC)