ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:Bots

(လုၵ်ႉတီး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:Bot policy ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)
တူဝ်ယေႃႈ:

ပွတ်ႉ (တူဝ်လိၵ်ႈဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ "robot" ၼၼ်ႉလူင်းပဵၼ်မႃး) ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းၶူင်သၢင်ႈဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် လွင်ႈမူၼ်ႉမႄး လွင်ႈၵုမ်းထိင်းႁင်းၵူၺ်း ၵႃႈတီႈ 32,037 ၼႃႈလိၵ်ႈတင်းၼမ် ၵႃႈတီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးၼၼ်ႉလႄႈသင် ဢမ်ႇၼၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇႁင်းမၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပွတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈ မၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်မႄးထတ်းလႆႈ ၽႂ်းၽႂ်းသေတႃႉ ပေႃးဝႃႈ ဢဝ်ၸႂ်ႉၽိတ်းၵႂႃႇၼႆ ၸၢင်ႈပၼ်လွင်ႈယႃႉၵဝ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈၸင်ႇလႆႈ မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ပိူင်ၵၢၼ် လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းပွတ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးၼႆႉ ဢၶွင်ႉ ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇ မၵ်းမၼ်ႈဝႃႈပဵၼ် "ပွတ်ႉ" ၼႆႉ မီးဝႆႉ 3 ဢၼ်ယဝ်ႉ။


ပိူင်ၵၢၼ် လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းပွတ်ႉ

မႄးထတ်း
ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇၼႄဝႆႉတီႈၵႂၢင်ႈ - Wikipedia:Bot policy

ပွတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် လွင်ႈယႃႉၵဝ်းလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း၊ တွၼ်ႈတႃႇ မီးလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵိုၵ်းတင်း ပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ပိူင်ၵၢၼ် လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းပွတ်ႉ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တႃႇတူၺ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း

မႄးထတ်း
Meta