လူဝ်ႇၵူဝ်ႇ (ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Logo) ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်မိၵ်ႈမၢႆ ဢၼ်ၸၼ်ႁၢင်ႈတသၢႆးဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈတွင်း မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းလႆႈငၢႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ မႄးထတ်း

 
ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇတႆး
တီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ
မီးဝႆႉ တီႈပိုတ်ႇ တီႈပွင်ႇ ၶေႃႈသပ်းလႅင်းမၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ။