လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် (10) ဝၼ်းၼႆႉ ပေႃးဢဝ် ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းၵရီႇၵေႃးရီးယႅၼ်း ဝႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းထူၼ်ႈ (69) (ပေႃးပဵၼ် ပီဝႃႇထၢပ်ႈ ၼႆ ပဵၼ် ဝၼ်းထူၼ်ႈ (70))ဝၼ်းယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇတေသုတ်းပီၼႆႉ ၵိုတ်းထႅင်ႈ (296) ဝၼ်းယူႇ။


လွင်ႈပႅၼ်

မႄးထတ်း

ၵူၼ်းၵိူတ်ႇ

မႄးထတ်း

ၵူၼ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ

မႄးထတ်း

ဝၼ်းပွႆး

မႄးထတ်း

ၽိုၼ်ဢိင်

မႄးထတ်း