ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ပပ်ႉလိၵ်ႈ

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ပပ်ႉလိၵ်ႈ"

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပႃးဝႆႉၼႃႈလိၵ်ႈၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၵွၺ်း။