ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:

(လုၵ်ႉတီး ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Bullet ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)

 •

Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

This is the bullet template; it looks like this: [ • ]

It works like the HTML markup sequence: [ • ], that is, a non-breaking space, a bullet and a normal space.

This template is used when you want a larger bullet than a bold middot [·], but something smaller than an en dash [–].

This template's use for dotted lists is now deprecated. use {{Flatlist}} or class="hlist" instead; see WP:HLIST.

Normal usage မႄးထတ်း

The recommended usage is to use no space before the template and one space after the template, like this:

[[Salt]]{{•}} [[Pepper]]

Because the template contains a non-breaking space on the left side, the text will render one space on each side of the bullet, like this:

SaltPepper

The purpose of this is to ensure that, if the line breaks, it will do so on the right side of the bullet.

Salt
Pepper
Here's an example of how it's used
Template Bull is not really intended to be used in article text; it's intended for use in other templates, tables, lists and other equivalent things, in order to include a separator between items such as in infoboxes. It's also to be consistent so that the article editor can use their choice of {{bull}}, {{dot}}, {{middot}}, or {{ndash}} and not have to insert the  • ,  · ,  · , or – symbol, they can use any of these as a simple macro. The idea being that if you have a table with a list of items, you can insert a bullet (or the other symbols) between items that will appear correct, in that the items always have just one separator between them, and when a list crawls to the next line, the bullet hangs onto the prior item instead of rolling over to the next line. Notice on the end of this box, the bullet symbol "•" hangs on the end of the last item that will fit on the line indicating that additional items follow on the next line as part of this list, but the item only stays on the line if the item and the dash will fit. See the column on the right. In code it's Item1{{bull}} Item2{{bull}} Item3{{bull}} Item4{{bull}} Item5{{bull}} etc. (with some smaller items squeezed in to show that the list doesn't have to be the same number of items per line) but in the box they all fold perfectly once it runs out of space on the line to fit the next item and the symbol following.

Normally, in a real box these items would be links, but this is an example.

Item1 • A • B • Item2 • Item3 • Item4 • Item5 • extra item • E • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • item that won't attach to prior line unless it fits in the remaining space • Q • A slightly longer item • KK • An obviously really even longer item that the bullet will hang at its end • Item6 • C • Item7 • Item8 • Item9 • Item10 • Item11 • Item12 • D • Item13 • Item14 • Item15 • Item16 • Item17 • Item18

The space on the end makes sure the bullet doesn't touch the edge of the box, either

Incorrect usage မႄးထတ်း

If the template is used slightly wrong, it will, in some cases, still behave well. For instance, if there are no or several spaces after the template, like these examples:

[[Salt]]{{•}}[[Pepper]]
[[Salt]]{{•}}  [[Pepper]]

Both of them will render exactly as before, with just one space on each side of the bullet, like this:

SaltPepper

And it will still only line break after the bullet, like this:

Salt
Pepper

But putting one or more spaces before the template will cause problems, like these examples:

[[Salt]] {{•}}[[Pepper]]
[[Salt]]  {{•}}[[Pepper]]
[[Salt]] {{•}} [[Pepper]]
[[Salt]]  {{•}}  [[Pepper]]

Then it will render with two spaces before the bullet and one after, like this:

Salt  • Pepper

And if it line breaks it might break before the bullet, like this:

Salt
 • Pepper

ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ မႄးထတ်း

ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်(VisualEditor) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇဢဝ် ၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးသေ ၸင်ႇလႆႈဢဝ် ပိူင် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ (TemplateData) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဝႆႉပဵၼ် တီႈမၢႆတီႈတွင်းယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ပႆႇၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေတႃႉ ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းႁူႉလွင်ႈတႅမ်ႈပရူဝ်ႇၵရႅမ်ႇ (computer programming) ဢိတ်းဢွတ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးႁၼ်လႆႈၸႅင်ႈလႅင်းလီၼႆသေ ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ သၽေႃးတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းလႆႈယူႇ။

The template makes a bullet. There are no optional or required parameters for this template. 'bull' or 'bullet' may be used as alternative template names.

Template parameters[ၸတ်းၵၢၼ် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ]

Parameterၶေႃႈသပ်းလႅင်းTypeStatus
No parameters specified

Technical details မႄးထတ်း

The space before the bullet is a non-breaking space. That means it will not line break and will not collapse together with normal spaces that come before the template.

The space after the bullet is a normal space. That means it wraps (allows line breaks) and it will collapse together with normal spaces that come after the template to form one single space.

Under some circumstances, dotted link lists misbehave. They might get unexpected line wraps or they might expand outside the box they are enclosed in. The how-to guide: Wikipedia:Line-break handling, explains when that happens and how to fix it.

 • The bullet used is U+2022 BULLET (HTML •⧼dot-separator⧽ •, •⧼dot-separator⧽ hex: •).
 • Not to be confused with U+00B7 · MIDDOT (HTML ·⧼dot-separator⧽ ·, ·, ·⧼dot-separator⧽ hex: ·), used in {{·}}.

Redirects မႄးထတ်း

Dot sizes မႄးထတ်း

· middot
· bold {{middot}}
small bullet
{{bullet}}
bold bullet
{{en dash}}
{{em dash}}

တူၺ်းပႃး မႄးထတ်း

There are several other templates with similar stream formatting purposes and such (or related) functionality:

 • {{·}} – bold middot or (·)
 • {{spaced ndash}} – en dash or "–", a short dash
 • {{\}} – for the occasional slash or "/" in lists (note that the template is a backslash because template names may not contain a slash)
 • {{Colorbull}} – a colored bullet, with an optional wikilink
 • {{Asterisk}} – to display an asterisk character (*) at the start of a line of text

Wrap control templates မႄးထတ်း

 • You might need to handle proper word wrapping (line breaking):
  • {{nowraplinks}} – Prevents wraps inside links and only allows wraps between the links and in normal text, very useful for link lists and easy to use.
  • {{nowrap begin}} – Prevents wraps in both text and links. For the really tricky wrapping cases when you need full control, for instance in very complex link lists.
 • For further information, see: Wikipedia:Line-break handling – The how-to guide detailing how to handle line wrapping on Wikipedia.