လိူၼ်တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (16) ဝၼ်းၼႆႉ ပေႃးဢဝ် ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းၵရီႇၵေႃးရီးယႅၼ်း ဝႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းထူၼ်ႈ (350) (ပေႃးပဵၼ် ပီဝႃႇထၢပ်ႈ ၼႆ ပဵၼ် ဝၼ်းထူၼ်ႈ (351))ဝၼ်းယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇတေသုတ်းပီၼႆႉ ၵိုတ်းထႅင်ႈယူႇ (15) ဝၼ်း။


လွင်ႈပႅၼ် ထတ်း

ၵူၼ်းၵိူတ်ႇ ထတ်း

ၵူၼ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ထတ်း

ဝၼ်းပွႆး ထတ်း

ၽိုၼ်ဢိင် ထတ်း