ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ပႆႇမီးၸိုဝ်ႈဢၼ်ငမ်ႇမႅၼ်ႈတင်း ၽႃႇသႃႇတႆးလႄႈ ႁူဝ်ၶေႃႈပွင်ၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ လႆႈဢဝ်တင်း ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း /လိၵ်ႈ တၢင်ႇၸိူဝ်းသေ တႅမ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။

ပဵၼ်လၵ်းၸဵင်ပိူင်လူင် ဢၼ်ၼႄပၼ်ယၢမ်းမူင်းတင်းၵမ်ႇၽႃႇၶႃႈဢေႃႈ။ တူဝ်ပွတ်းမၼ်းဝႃႈ UTC ၼႆယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆႉ မၼ်းၸပ်းၸမ်ၵၼ်တင်း လၵ်းယၢမ်းၵရိၼ်းၼိတ်ႉ ဝႆႉယဝ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ်တွၼ်ႈပွတ်းဝၼ်းတူၵ်းလူၵ်ႈၼႆႉ ၸႂ်ႉ UTC -12 သေ ပေႃးပဵၼ်တွၼ်ႈပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇလူၵ်ႈၼႆႉ ၸႂ်ႉ UTC +12 ဢေႃႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇတႄႉ ပဵၼ် UTC +6:30 ယဝ်ႉ။

ဢၼ်ပဵၼ် UTC ၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ သႃႇပိူဝ်ႇ ၵႃႈတီႈဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉဢဝ် ၸႂ်ႉပိူင်လူင်မၼ်းယဝ်ႉ။ ၸႂ်ႉ UTC သေလႄႈ ၶွမ်းၸိူဝ်းမီးၼိူဝ် ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးဢဝ်လႆႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇတႃႇႁိူဝ်းမိၼ်တေမိၼ်၊ တႃႇၸႂ်ႉၸွမ်း လူတ်ႉတေႃႉသူင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉ UTC ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မၼ်းတႅတ်ႈၼႅတ်ႈလိူဝ်သေ လၵ်းယၢမ်းၵရိၼ်းၼိတ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႃႈလိၼ် ယၢမ်းလဵဝ်