ပေႃးပဵၼ်တီႈ ၽၢင်ၼဵၵ်းၶွမ်း Computer Keyboard ၵမ်ႉပႃႈၼမ်တႄႉ တေလႆႈႁၼ် ပႃးဝႆႉ ၼဵၼ်ပိုၼ် arrow keys သီႇဢၼ်ယဝ်ႉ။ မၼ်းပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၶၢႆႉ ပိုၼ်ၸီႉ cursor ဢမ်ႇၼၼ် insertion point ၼႆဢေႃႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ ပိုၼ်သၢႆႉ၊ ပိုၼ်ၶႂႃ၊ ပိုၼ်တႂ်ႈ၊ ပိုၼ်ၼိူဝ်ၼႆဢေႃႈ။ ပေႃးဝႃႈ မႃးၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်းၵၼ်တင်း ၼဵၼ် Shift, Control ဢမ်ႇၼၼ် Alt (တီႈ PCs) ၼႆ ဢၼ်ပဵၼ် ၼဵၼ်ပိုၼ် arrow keys ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းတေမီး တီႈပွင်ႇႁင်းမၼ်းၵႂႃႇသေ ၵၢၼ်ၶဝ်ၵေႃႈ တေပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၼဵၵ်း Shift + Up-arrow ၼႆ မၼ်းတေဢဝ် ပိုၼ်ၸီႉ pointer ႁဝ်း ၶၢႆႉၵႂႃႇၸူးပၼ် တီႈတင်းၽၢႆႇၼိူဝ် ၼႃႈလိၵ်ႈဢေႃႈ။ ပေႃးပဵၼ်တီႈ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ Macintoshes ၼႆ ၼဵၼ်ပိုၼ်ၼႆႉ ၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈၸွမ်း Shift, Option လႄႈ Command keys ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈလၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် ၼဵၼ်ပိုၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ဢိင်ၼိူဝ် ၽရူဝ်ႇၶႅမ်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉသေၵေႃႈ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်မၼ်း ၸၢင်ႈတေပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ။ ၽရူဝ်ႇၶႅမ်ႇမၢင်ၸိူဝ်းတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႉ ၼဵၼ်ပိုၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ဢၼ်ပဵၼ် ၼဵၼ်ပိုၼ် arrow keys ၼႆႉ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈႁွင်ႉဝႃႈ cursor control keys ၼဵၼ်ၵုမ်းၶႃႇသႃႇ ၼႆဢေႃႈ။

Arrow keys

တီႈၸႂ်ႉတိုဝ်း

မႄးထတ်း
 1. တွၼ်ႈတႃႇၶၢႆႉ ၶႃႇသႃႇ cursor တူဝ်လိၵ်ႈ တီႈၼိူဝ် ၼႃႈၸေႃးၶွမ်း
 2. ဢဝ်ၸႂ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ၼဵၼ်တၢင်ႇဢၼ်သေ ႁဵတ်းပဵၼ် ၼဵတ်တူဝ်လတ်း shortcut keys။ တူဝ်ယၢင်ႇ ၼဵၵ်းဝႆႉၼဵၼ် Alt key သေ ၼဵၵ်းပၼ် ၼဵၼ်ပိုၼ်သၢႆႉ left arrow key ၼႆ Browser ၶိူင်ႈပိုတ်ႇၼႃႈလိၵ်ႈဝႅပ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းတေၶိုၼ်း ႁူၼ်လင်ၵႂႃႇၸူး ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး။
 3. ၸႂ်ႉတိုဝ်း တႃႇၶၢႆႉ တူဝ် character တီႈၼႂ်း ၵဵမ်း game။
 4. ၸႂ်ႉတႃႇလိူၵ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈ။ တူဝ်ယၢင်ႇ၊ ၼဵၵ်းဝႆႉပၼ် ၼဵၼ် Shift သေၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈလိူၵ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈ ၽၢႆႇလႂ်ၵေႃႈ ၼဵၵ်းပၼ် ၼဵၼ်ပိုၼ်ၽၢႆႇၼၼ်ႉလႄႈ။
 5. တွၼ်ႈတႃႇၶၢႆႉ ပိုၼ်ၸီႉၼူဢွၼ်ႇ mouse pointer။ ဢမ်ႇၸႂ်ႉ Mouse သေ ၸႂ်ႉ keyboard ၵေႃႈ ၶၢႆႉလႆႈ ပိုၼ်ၸီႉယူႇ။
 6. တွၼ်ႈတႃႇ ၶၢႆႉတူၺ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽၢႆႇလင်၊ တၢင်းတႂ်ႈတၢင်းၼိူဝ်။
 7. တွၼ်ႈတႃႇၶၢႆႉလၢႆႈ Font, သႅၼ်းၵူႈဢၼ်ဢၼ် ၸိူဝ်းမီးၼႂ်းလွၵ်း Drop down list ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၽရူဝ်ႇၶႅမ်ႇမၢင်ၸိူဝ်း ၸႂ်ႉ ပိုၼ်တႂ်ႈ၊ ပိုၼ်ၼိူဝ်၊ မၢင်ၸိူဝ်းၸမ်ႉၸႂ်ႉ ပိုၼ်သၢႆႉ ပိုၼ်ၶႂႃ။

ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ မၢႆ (႑)

မႄးထတ်း
 • Arrow Key = ၼဵၼ်ပိုၼ်
  • Up Arrow = ပိုၼ်ၼိူဝ်
  • Down Arrow = ပိုၼ်တႂ်ႈ
  • Left Arrow = ပိုၼ်သၢႆႉ
  • Right Arrow = ပိုၼ်ၶႂႃ
ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wikipedia.org/w/index.php?title=Arrow_Keys&oldid=61384"