ပွင်ႈလိၵ်ႈႁူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈ ပီ 556 ယဝ်ႉ။

==

ပီႁူဝ်ႁဵင်:
ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ:
ပီႁူဝ်သိပ်း:
ႁူဝ်ပီ:
NOMINATED FOR SPEEDY DELETION
ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wikipedia.org/w/index.php?title=556&oldid=38070"